D&B Portfolio Manager

Analysera och hantera dina globala kundfordringar
Kom igång Logga in
check-mark-blue.png

Få överblick på kreditriskerna i din globala kundportfölj

check-mark-blue.png

Förstå förändringar och dold potential i din kundreskontra

check-mark-blue.png

Få uppdaterade och anpassade rapporter

Global data för internationella affärer

Global data för internationella affärer

För att lyckas i dagens globala affärsvärld blir det allt viktigare att ha kontroll på sin totala exponering mot kreditrisker. Som företag är det avgörande att vara medveten om riskerna och att fatta väl underbyggda beslut, men inte att undvika risker till varje pris. Med tillgång till rätt data och pålitliga prognoser kan du fatta trygga beslut och säkra nya affärsmöjligheter.

D&B Portfolio Manager ger dig tillgång till en helhetsbild av den totala risken i din internationella kundportfölj. Den säkerställer att du baserar dina kreditbeslut på uppdaterad och relevant information.

Öka förståelsen med koll på kundportföljen

Öka förståelsen med koll på kundportföljen

D&B Portfolio Manager ger överblick på företagets globala kreditrisk

 • Identifiera riskområden med hjälp av förståelse för kundportföljens kreditrisk per företagsstorlek, geografi, organisationsform, bransch och antal år i branschen.
 • Minimera dolda risker genom att bedöma er exponering mot företagskoncerner.
 • Få kontroll på kassaflödet genom analys som identifierar risker i utestående kundfordringar och validera era strategier för kreditgivning, reservering och indrivning.

 

Analysera kundportföljens utveckling

Analysera kundportföljens utveckling

D&B Portfolio Manager ger dig möjlighet att agera på aktuell information

 • Skapa en mer flexibel kredithantering med löpande bevakning av förändringar hos globala kunder. 
 • Få koll på nya möjligheter för merförsäljning och korsförsäljning genom att följa utvecklingen i bolag och koncernstrukturer.
 • Undvik kreditförluster genom att förutse företagets totala kreditrisk 12 månader framåt.
Optimera risk med helhetsbild på kundreskontra

Optimera risk med helhetsbild på kundreskontra

D&B Portfolio Manager förtydligar och förenklar kontinuerlig riskbedömning

 • Skapa flexibilitet i er affär och förbättra er kreditpolicy genom att mäta och följa upp specifika branscher, regioner eller kundsegment.
 • Optimera kreditgivningen genom att identifiera kunder med hög riskprofil, lång genomsnittlig betalningstid eller försenade betalningar.
 • Agera snabbt på ändrade förutsättningar med överblick på riskspridningen globalt och med anpassade varningssignaler.

Verktyget D&B Portfolio Manager är helt webbaserat. Det ger dig flexibilitet och möjligheten att bevaka, analysera och hantera dina affärer oavsett var du är.

Med personliga inloggningar kan medarbetarna hantera sin del av processen och bidra till en tydlig överblick över nuläget och förändringar i er kundportfölj. Det ger er ett tryggt underlag för såväl utveckling och utvärdering av strategier och policies som operativa beslut kring kredithantering.

 

Överblick
Du uppdaterar verktyget med information från er kundreskontra när och hur ofta du vill. Informationen matchas mot data från Dun & Bradstreets globala företagsdatabas.

Dashboarden i D&B Portfolio Manager ger dig status på utestående belopp aggregerat för hela kundstocken. Du får en tydlig överblick av den totala riskspridningen och möjlighet att fördjupa dig i individuella konton.


Riskanalys på kundsegment
Bedöm risk och penetration av er kundbas genom olika segmenteringskriterier; bransch, juridisk struktur, geografiskt läge, storlek, antal år i branschen. En riskanalys ger dig en tydlig bild av hur olika marknader förhåller sig till varandra och var ni kan behöva lägga extra fokus på riskhantering. 

 

Portföljutveckling och analys

Granska resultatet av era strategier för kreditgivning, reservationer och krav baserat på egen reskontra och anpassade fält. I kombination med trendanalys kan du även se förväntad utveckling framåt och förutse kreditförluster och konkursrisker det närmaste året. 

Du får även överblick på er totala exponering och potentiella kundförluster inom en koncern över en eller flera reskontror, avdelningar eller länder. 

 

Du får en tydlig överblick av den totala riskspridningen och möjlighet att borra ner på individuella konton

Anpassade dashboards
Du kan skapa två dashboards med egna datafält i kombination med D&B riskdata för att ge insikt om till exempel kunder som överstiger kreditförsäkringsbeloppet. Det ger dig möjlighet att skapa anpassade rapporter specifikt för just dina behov.

 

Kom igång med D&B Portfolio Manager

 

Bevaka och håll dig informerad om förändringar i er portfölj genom anpassade varningssignaler. Du väljer de lämpligaste händelserna från en mängd olika datapunkter som styrelseändringar, nya bokslut eller betalningsanmärkningar – och anpassar dem till en företagsspecifik regel. Det ger dig möjlighet att spåra viktiga förändringar i portföljen och definiera olika åtgärder för specifika händelser.

Du kan definiera upp till 20 varningssignaler. De sparas upp till 24 månader så att du kan återaktivera eller granska gamla regelinställningar även om regeln inte längre är aktiv. 

Dun & Bradstreets data kan uppdateras månadsvis eller dagligen. Kundkonton som får högre risknivå eller med utestående belopp över ett definierat värde kan automatiskt placeras på bevakning. Du kan även välja att när som helst själv flytta konton mellan månadsvis och daglig bevakning.

Kom igång med D&B Portfolio Manager

Genom sin databas och de D&B D-U-N-S® Number (globalt unikt företags-id) som varje företag fått av Dun & Bradstreet kan relationer mellan företag kartläggas och tydliggöras. Det ger dig kontroll över vilka koncerner ni gör affärer med och automatiska uppdateringar när något företag köps upp eller vid fusioner av ett eller flera bolag. Att ha klarhet över koncernstrukturer ger dig inte bara en tydlig bild av er riskexponering och riskfördelning utan även tillfälle att se möjligheter till korsförsäljning till bolag inom samma koncern.

Läs mer om D&B D-U-N-S®Number

Dun & Bradstreet ger dig möjligheten att verifiera och komplettera er affärsinformation mot ett register på 265 miljoner företag som uppdateras från 30 000 källor. Vi matchar både maskinellt och manuellt för högsta träffsäkerhet. Du får tillgång till:

 • era kunders D&B D-U-N-S®Number
 • uppdaterad information om förändring i företaget
 • beslutsunderlag baserat på världsledande värderingsmodeller för rating och scoring
 • kunskap om sådant som globala ägarstrukturer, koncerntillhörighet och kreditvärdighet

Kom igång med D&B Portfolio Manager

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan kl 8-17

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!