Ordlista och vanliga frågor

Bisnode Market Insights - Kommunal näringslivsanalys

Ordlista

Nyckelord och begrepp

Bisnode market insights

Bokslutsdata (årsredovisningen) uppdelat och fördelat per arbetsställe istället för säte. På detta sätt får du en bild av vad företagen i den specifika regionen presterar, inte vad deras huvudkontor (som kanske finns i annan del av landet) presterar.
Bisnode market insights

SNI-kod är en svensk näringsgrensindelning och anges till Skatteverket vid registrering av företag. För en bättre och mer överskådlig analys är branschindelningarna i BMI baserade på aggregerade SNI-koder. Nedan finner ni ett exempel på branschen Livsmedelsindustri
Bisnode market insights

Förädlingsvärdet är skillnaden mellan omsättning (all försäljning) och inköp varor/tjänster. Enkelt uttryckt är detta det värde som företaget självt skapar. Förädlingsvärdet ska minst räcka till att betala kostnaderna för personal och kapital. Summan av alla förädlingsvärden i Sverige blir Sveriges BNP.

Vår lönsamhetsindex grundar sig på skillnaden mellan förädlingsvärdet och personal- och kapitalkostnader, i relation till hela Sveriges näringsliv.

0 = Genomsnittlig lönsamhet (Sverigemedel över flera konjunkturcykler)

>0= God lönsamhet jämfört med Sveriges näringsliv över tid

<0= Svag lönsamhet jämfört med Sveriges näringsliv över tid

Vanliga frågor

Hur man gör och tips för arbete i BMI – Kommunal Näringslivsanalys

Under ”Branschernas utveckling” (diagrammet med ”branschbollar”):
 • Klicka på en av bollarna i diagrammet och hantera enbart denna – klicka på den igen för att ta bort den från urvalet. Du kan markera fler bollar samtidigt.
 • Ringa in de branscher/bollar du vill visa med lassofunktionen. Om du inte ser lassofunktionen (”Lassourval”) uppe till höger i diagrammet ”Branschernas utveckling”, klicka på valfri yta i diagrammet så dyker den upp som funktion.
 • Klicka på branscherna i rullistorna till vänster för att välja avgränsning till en bransch – klicka på den igen för att exkludera den.
  Ta bort urval genom att klicka på valet i diagrammet eller i rullistorna, eller klicka bort valet som visas i som en eller flera flikar högst upp i vyn (strax ovanför rubriken ”BRANSCHER”)
 
Under ”FÖRETAGSLISTOR” (listvyn)
 • För att söka efter ett specifikt företagsnamn eller ett specifikt Organisationsnummer – Tryck på förstoringsglaset som finns bredvid kolumntiteln och skriv in det företag du letar efter.
 • För att sortera kolumnen efter högsta/lägsta värden – Tryck på kolumnen. Detta går att göra på samtliga kolumner.
 • För att välja alla bolag ur en specifik bransch: Tryck på förstoringsglaset bredvid kolumnen ”Bransch företag” – välj en eller flera branscher ur rullistan eller sök efter den specifika bransch du letar efter. Detta fungerar även för kolumnen ”SNI Företag”, vilket kan vara bra om du vill se på en djupare nivå.
 
 • Alla branscher ser ut att ligga längs med en linje? Ngn av branscherna har ett mer extremt värde som gör att resterande ligger nära varandra i jämförelse. Exkludera ”extrembranschen” med ”Lassofunktionen” eller avmarkera under ”Bransch arbetsställe”
 • Zooma in och ut: Håll markören över diagrammet och scrolla upp eller ner med musen/på musplattan.
 • Tryck på F11 när du är inne i verktyget för att gå till helskärmsläge. I helskärmsläge syns vissa textförklaringar bättre.
 • När du har gjort ett urval kommer en ruta att visas ovanför arktiteln. Om du vill ta bort dina gjorda val trycker du på krysset i den rutan så visas data för hela näringslivet.
För att exportera bild eller PDF:
 1. Högerklicka på det diagram du vill exportera
 2. Välj Spridningsdiagram/Linjediagram (Detta steg behöver du inte göra för Topplista-diagrammet)
 3. Välj Exportera
 4. Exportera till PDF eller som bild

 

För att exportera till Powerpoint

 1. Högerklicka på diagrammet
 2. Välj Spridningsdiagram/Linjediagram (Detta steg behöver du inte göra för Topplista-diagrammet)
 3. Ta ögonblicksbild
 4. Ge bilden beskrivning, det är bra för att minnas om du vill exportera flera bilder
 5. Välj knappen ”Berättelse” högst upp i mitten av fönstret
 6. Tryck på kameraknappen uppe till höger och dubbelklicka på den ögonblicksbild du vill exportera
 7. Om du vill exportera flera bilder kan du trycka på plusknappen längst ned till vänster och göra om steg 6 så många gånger du vill.
 8. Tryck på den trestreckade menyknappen längst upp till vänster och välj ”Exportera berättelsen till Powerpoint”
 9.  

På ark 2, branschernas utveckling, visas alla branscher i kommunen enligt olika parametrar:

 • LI/FV%: På Y-axeln (vertikalt) visas lönsamheten det senaste året. på X-axeln (horisontellt) visas branschens procentuella ökning i förädlingsvärde under femårsperioden. Om ett bolag ligger på 0% tillväxt i förädlingsvärdet innebär det att branschen skapar samma förädlingsvärde första året som sista året.
 • AF/AA: På Y-axeln visas antalet anställda inom branschen år 2018. På X-axeln visas antalet företag inom branschen år 2018.
 • FV%/AA%: På Y-axeln visas tillväxten i antal anställda. Om en bransch ligger på 0% innebär det att det är lika många som jobbar inom branschen första året som sista året. På X-axeln visas branschensrelativa tillväxt i förädlingsvärde på samma sätt som det första diagrammet beskrivet ovan.
 
På ark 3, företagslista, visas värden för alla eller utvalda bolag:
 • Förädlingsvärde: Bolagets förädlingsvärde. Se ordlista
 • Omsättning arbetsställe: Här visas den omsättning som har fördelats till bolag och kommun baserat på arbetsställets storlek
 • Lönsamhetsindex: Bolagets lönsamhetsnivå. Se ordlista
 • Värdeavstånd: Anger avståndet i kSEK till en genomsnittlig lönsamhet (index 0). Ett bolag som har 0 i värdeavstånd har också 0 i lönsamhetsindex. Värdeavstånd = Förädlingsvärde – Kapitalkostnad och Personalkostnad
 • Ant anställda lokalt: Hur många jobbar på bolaget inom kommunen (detta kan vara flera arbetsställen)
 • Anställda i riket: Hur många jobbar totalt inom bolaget i hela Sverige
 • Bransch företag: Företagets bransch. Se ordlista
 • SNI Företag: Företagets specifikt angivna branschkod

–Data uppdateras månadsvis. Diagrammen är baserade på årsbokslut, dessa inkommer löpande till Bisnode och uppdateras därefter i verktyget.

Detta kan ha flera förklaringar. Den arbetsställefördelade databasen fördelar ett bolags värde jämnt, med lika stor andel för varje anställd över hela landet (om bolaget har fler arbetsställen). Andra förklaringar kan vara att första året i tidsserien har varit starkt och gör att den relativa ökningen ser svag ut över tidsperioden. Kontakta Bisnodes analytiker för att få mer information om detta.

Urvalet i BMI är baserat på arbetsställen och aktiebolag då aktiebolagen vanligtvis står för 90-95 % av omsättningen och antalet anställda i näringslivet. Vissa stora bolag som drivs i andra bolagsformer finns också med då de lämnar årsredovisningar. Bisnode erbjuder analys av andra bolagsformer via analysavdelningen.

Det är en säkerhetsåtgärd som är inbyggd i applikationen, meddelandet kommer upp vid inaktivitet. Tryck på knappen uppdatera för att återgå till arbete i verktyget.

–Välj den bransch du vill veta mer om genom att klicka på bubblan som representerar din bransch. När du sedan går till listvyn kommer urvalet vara begränsat till denna bransch, i listvyn får du då en översikt av samtliga bolag inom den branschen. Därifrån kan du se vilka specifika bolag som är lönsamma och inte.

Förädlingsvärde ger en mer korrekt bild av hur värdeskapandet har förändrats under en period. Ett bolag kan ha en kraftig tillväxt i omsättning men ändå gå med förlust. Vi anser därför att förädlingsvärde lämpar sig bäst för att se hur det faktiska värdeskapandet i en kommun har utvecklats, då förädlingsvärde också tar bolagens kostnader med i beaktning.