RATING OCH KONJUNKTURUTVECKLINGEN Q1-2016

Den senaste konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet som publicerades den 23 mars 2016 visar att optimismen bland företagen har minskat något under de senaste månaderna. Men hushållens framtidstro har samtidigt ökat något och sammantaget tyder det på en starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Detta visar sig även i Bisnodes ratingstatistik där obeståndsrisken är nere på historiskt låga nivåer för samtliga företagsformer.

Aktiebolag

Antalet aktiebolag fortsätter att öka. Sedan april 2011 har antalet aktiva aktiebolag ökat med 37,2%, under de senaste 12-månaderna har ökningen varit 6,2%. 

 

 

Statistik avseende konkursrisk för aktiebolag

 

Förändring av konkursrisk för aktiebolag

Vid en jämförelse av konkursrisken för Q1-2015 vs. Q1-2016 så har konkursrisken minskat med 12,8 %. Under perioden 2015-04-01 – 2016-03-31  har 1,02 % av aktiebolagen som var aktiva per 2015-04-01 gått i konkurs, (med konkursrisk avses konkurskvot, dvs. antal konkurser/antal aktiva företag när perioden startade).

Förändring av antalet konkurser

Antalet konkurser har fortsatt att minska jämfört med föregående år. Minskningen har skett med 8,2 % vid en jämförelse av utfallet Q1-2015 med utfallet Q1-2016 (rullande 12-månader).

Förändring av kreditvärdighet

Andelen aktiebolag som har god eller mycket god kreditvärdighet AN, A, AA eller AAA har gått från 74,8% till 75,7% från 1 April 2015 till 31 mars 2016.  Samtidigt har andelen företag med rating C (kredit avrådes) minskat från 8,4% till 7,8% utav andelen aktiebolag under samma period.

Kommentar

Konkursrisken sjönk med 5,6 % under det senaste kvartalet. Konkursrisken fortsätter att sjunka och är på fortsatt historiskt låga nivåer. Vi ser även att andelen aktiebolag med god eller mycket god kreditvärdighet har fortsatt att öka under det senaste året, vilket ligger i linje med konjunkturutvecklingen.

Enskilda firmor

Under de senaste 12 månaderna (Q1-2015 till Q1-2016) har antalet enskilda firmor enbart ökat med 455 stycken (0,07 %), senaste kvartalet var det en minskning med 0,7 %. Under perioden April 2011 t o m mars 2016 har andelen aktiva EF ökat med 10,8 %. Förändring av kreditvärdighet

Andelen enskilda firmor som har god eller mycket god kreditvärdighet AN, A eller AA har ökat från 88,7% till 89,2% från April 2015 till mars 2016.  Samtidigt har andelen enskilda firmor med rating C (kredit avrådes) minskat från 3,6% till 3,4% under samma period.

Handels- och kommanditbolag

Under de senaste 12 månaderna (Q1-2015 till Q1-2016) har antalet HB/KB minskat med 3 008 stycken (- 5,5 %) och de uppgår nu till 51 370 stycken. Under det senaste kvartalet har minskningen varit 1,4 %. Minskningen av antalet HB/KB har pågått sedan år 2000 då det fanns 85 530 HB/KB.

Under perioden April 2011 t o m mars 2016 har andelen aktiva HB/KB minskat med 21,5%

Förändring av kreditvärdighet

Andelen handels- och kommanditbolag som har god eller mycket god kreditvärdighet AN, A eller AA har gått från 82,9% till 83,1% från April 2015 till mars 2016.  Samtidigt har andelen företag med rating C (kredit avrådes) minskat från 6,2% till 5,7% utav andelen handels- och kommanditbolag under samma period.Kreditvärdigheten bland Sveriges 1 131 433 aktiva företag har fortsatt att förstärkas under det senaste kvartalet. 2016-03-31 tillhörde 83,3%  av Sveriges företag kategorin god eller mycket god kreditvärdighet (AN, A, AA eller AAA-rating) vilket kan jämföras med 82,8% per 2015-04-01.


 

Sammanfattning

Totalt sett har antalet aktiva företag ökat med 24 861 stycken (2,2 %) under de senaste 12-månaderna Q1-2015 till Q1-2016. Under det senaste kvartalet ökade antalet aktiva företag med 3 280 stycken (0,3%), vilket indikerar att ökningstakten har avtagit. Vi har historiskt låga obeståndstal för samtliga företagsformer. Risknedgången omfattar samtliga branscher.

För mer information kontakta oss

Henrik Hargeus

08 519 010 45