Miljö

Miljöarbete är en naturlig del i den dagliga verksamheten
Vi värnar om miljön - varje dag

Vi värnar om miljön - varje dag

Miljöarbetet är en integrerad del i allt dagligt arbete på Bisnode Sverige. Vi arbetar inte bara för att leva upp till satta miljömål, vi utmanar ständigt vår egen insats genom att mäta och följa upp resultaten och utbilda våra medarbetare.

  • Dun & Bradstreet följer gällande miljölagar, -förordningar och -föreskrifter och vi håller oss löpande uppdaterade avseende förändringar av dessa. 

  • Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att införliva miljömål i bolagets affärsplan. 

  • Dun & Bradstreet verkar för att höja miljömedvetenheten bland våra medarbetare genom löpande utbildning och information om vårt miljöarbete och miljöfrågor i allmänhet. 

  • Vi ställer miljökrav i upphandlingar överstigande 500 000 kr. 

  • Dun & Bradstreet levererar i huvudsak digitala tjänster med låg miljöpåverkan. 

  • Vi strävar efter att alltid erbjuda våra kunder ett digitalt alternativ till pappersutskick exempelvis digitala kreditupplysningskopior och elektroniska fakturor. 

Miljöledningssystem

Miljöledningssystem

Vi mäter, följer upp och utvecklar ständigt vårt miljöarbete

Miljöarbetet är en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet i verksamheten och Dun & Bradstreet mäter den påverkan som den ordinarie verksamheten har på miljön. Det finns konkret formulerade miljömål och aktiviteter som återfinns i företagets affärsplan och har ett tydligt ägarskap fördelat i ledningsgruppen. 

Precis som i övriga delar av vår affär utvecklas, mäts och följs miljömålen löpande upp och presenteras också i bolagets löpande rapportering.

Dun & Bradstreets totala bruttoutsläpp: 1000 ton CO2E

Utsläpp av växthusgaser varierar över tid och beror ofta på förändringar i organisationen, t.ex. att verksamheten expanderar eller minskar. Därför är det viktigt att använda relativa mått (nyckeltal) som tar hänsyn till dessa variationer. Dessa redovisas i tabellen nedan: 

Infograf Koldioxidutsläpp Bisnode-01.png