Affärsetik

Vi driver en ansvarsfull affär

Vi agerar affärsetiskt

På Bisnode är vi övertygade om att affärer inte bara handlar om att följa lokala lagar och regler, utan också om att hörsamma väletablerade och utbrett accepterade överenskommelser för mänskliga rättigheter och etiska standarder. För oss är det avgörande, med det förtroende våra kunder ger oss, att agera affärsetiskt och driva en ansvarsfull affär.

 

Integritet och upphovsrätt

Integritet och upphovsrätt

Transparens kräver tydliga riktlinjer

Bisnode verkar för ett transparent informationssamhälle och är övertygade om att rätt information ökar effektiviteten i samhället och skapar förutsättningar för affärer. Samtidigt är det av yttersta vikt, och en av informationsfrihetens hörnstenar, att värna om integritet och informationssäkerhet. Vi agerar i linje med följande principer:

 • Vi väger alltid det allmänna intresset mot individens eller företagets integritetsbehov.
 • Vi säkerställer så långt det är möjligt att informationen vi levererar är aktuell, korrekt och relevant.
 • Vi arbetar löpande med att säkerställa att vi inte sprider information till individer och grupper som inte agerar i linje med våra principer.
 • Vi låter inte kortsiktiga ekonomiska intressen överskugga vår respekt för individens rätt till ett privatliv.
 • Vi utvärderar och svarar på reaktioner och åsikter som är riktade mot vårt sätt att hantera integritetsfrågor.
 • Vi skyddar alltid informationen noggrant mot stöld och missbruk.
Korruption, mutor och gåvor

Korruption, mutor och gåvor

Nolltolerans och förebyggande arbete

Bisnode har nolltolerans mot alla former av korruption och ska arbeta aktivt med att säkerställa att det inte förekommer i bolaget.

 • Med begreppet korruption avses missbruk av förtroendeställning för egen eller bolagets vinning, till exempel genom användningen av mutor.
 • Det är förbjudet att erbjuda, lova eller ge såväl som att efterfråga, godta ett löfte eller ta emot en muta.
 • En muta är en gåva eller annan förmån som kan påverka en annan person, som en del av deras anställning eller uppgifter, att ge otillbörliga fördelar till givaren.
 • Korruption inkluderar även utpressning, favorisering, nepotism, bedrägeri, intressekonflikt och förskingring.
 • Annat maktmissbruk, försummelse och misskötsel kan också komma att ses som korruption.
Konkurrens och antitrust

Konkurrens och antitrust

Affärsetik och ansvar i fokus

Vi strävar mot att växa våra marknadsandelar och vinna våra kunders lojalitet, men tummar aldrig på affärsetik och ansvar. Bisnode agerar i linje med antitrust- och konkurrenslagstiftningen på de marknader där vi är verksamma.

 • Bisnode träffar inte konkurrensbegränsande avtal.
 • Vi använder ärliga metoder när vi gör affärer med kunder, leverantörer och andra partners.
 • Vi samarbetar med konkurrensmyndigheter.
 • Vi säkerställer att våra medarbetare har kunskap om konkurrenslagstiftning och policyer.

Våra medarbetare arbetar i företagets bästa intresse och undviker handlingar som kan uppfattas som att företag, organisationer, individer eller andra intressenter favoriseras på Bisnodes bekostnad.

 • Våra medarbetare ska undvika alla sorters aktiviteter som kränker företagets intressen eller har en negativ inverkan på deras omdöme och integritet.
 • Bisnodes organisation är politiskt oberoende och bolagets medel används ej för att stötta politiska kampanjer eller syften.
Redovisning och finansiell rapportering

Redovisning och finansiell rapportering

Vi följer gällande lagstiftning och regelverk

Bisnode verkar i enlighet med god redovisningssed. Vi avser att löpande och i tid tillhandahålla transparent och korrekt information. Redovisningen ska följa tillämpbar lagstiftning och bestämmelser och finansiell information kommuniceras enligt gällande lagstiftning och andra bestämmelser.

Bisnodes medarbetare får inte sprida eller missbruka konfidentiell information, som exempelvis icke-offentlig informaiton om Bisnodes verksamhet, strategier, affärstransaktioner, affärsplaner och affärsprocesser. Bisnode kräver när så är relevant att anställda och andra personer som utför arbete för Bisnodes räkning signerar en sekretessförbindelse vars giltlighet sträcker sig längre än anställningens eller uppdragets längd.

Respekt för människor och mänskliga rättigheter

Respekt för människor och mänskliga rättigheter

Vi tar ansvar för våra medarbetare

 • Bisnode respekterar FNs konvention gällande mänskliga rättigheter och accepterar ansvaret vi har gentemot våra anställda och de samhällen där vi är verksamma.
 • Våra anställda ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö som vi kontinuerligt arbetar för att förbättra.
 • Bisnode vill attrahera, utveckla och behålla kvalificerad och motiverad personal som delar våra värderingar om en professionell arbetsmiljö.
 • Vi anställer aldrig någon under 15 år och när applicerbart, högre lagstadgad minimiålder.
 • Vi erbjuder alla individer samma förutsättningar oberoende av hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnicitet och andra utmärkande egenskaper.
 • På Bisnode råder fackföreningsfrihet.
 • Bisnodes tillgångar, fysiska och immateriella, får inte användas för personlig vinning eller vinning för tredje part.
Miljöansvar

Miljöansvar

Aktivt och ansvarsfullt miljöarbete

Vi åtar oss att bidra till en bättre miljö genom att efterleva Bisnodes miljöpolicy och arbetar, där möjligt, för att minska vår egen miljöpåverkan genom aktivt och systematiskt miljöarbete.

Läs om vår uppförandekod