Hållbarhetsarbete

Vi värnar om en hållbar samhällsutveckling

Vårt hållbarhetsarbete

Vi är medvetna om att besluten vi tar i vår verksamhet påverkar vår omvärld; samhället, människorna och miljön. Därför är det en självklarhet för oss att verka i enlighet med globala principer och riktlinjer. 

Vi är medlemmar i FN:s Global Compacts och och agerar i linje med deras tio vägledande principer för näringslivet kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.
 

Hållbarhetsrapport 2019

Ladda ner rapporten och lär dig mer om vår hållbarhetsresa och hur vi bekämpar korruption. 

Ladda ner rapporten här

Affärsetik

Affärsetik

Gemensamma riktlinjer för alla

Ett gott affärsetiskt beteende hos alla våra medarbetare är en förutsättning för att vi ska vinna våra kunders förtroende. Det gäller såväl medarbetare, konsulter och outsourcingpartners som chefer, ledning och styrelse.

 • Vi har nolltolerans mot alla former av korruption och arbetar aktivt med att säkerställa att det inte förekommer i bolaget.
 • Dun & Bradstreet är politiskt oberoende och bolagets medel används aldrig för att stötta politiska kampanjer eller syften.
 • Dun & Bradstreet agerar i linje med antitrust- och konkurrenslagstiftningen på de marknader där vi är verksamma.

 

Våra affärsetiska regler

Miljö

Miljö

Långsiktigt och proaktivt

Dun & Bradstreet ska leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning, men aldrig på bekostnad av miljön. Vårt miljöarbete ska vara proaktivt och nytänkande och vi vill vara ett föredöme för kunder, leverantörer och partners.
Vi ska bidra till ett hållbart samhälle där vi tar hänsyn till både nuvarande och kommande generationers behov.

 • Vi följer gällande lagstiftning, föreskrifter och förodningar i vårt miljöarbete.
 • Våra miljömål mäts och följs upp löpande
 • Mijöarbetet är en integrerad del i det dagliga arbetet

 

Vårt miljöarbete

Uppförandekod leverantörer

Uppförandekod leverantörer

Tydliga krav inom flera områden

Dun & Bradstreet förväntar sig att alla leverantörer efterlever innehållet i vår uppförandekod för leverantörer och jobbar proaktivt och systematiskt för att den efterlevs även hos anlitade underleverantörer. Dun & Bradstreet uppförandekod innehåller minimikrav avseende affärsetik, miljöpåverkan, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och hälsa och säkerhet.

 • Uppförandekoden ingår i alla större avtal
 • Vi ställer krav på våra leverantörer att de följer lagar och förordningar
 • Våra leverantörer ska stödja och respektera mänskliga rättigheter


Vår uppförandekod

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Medarbetarna är nyckeln till framgång

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och behålla kvalificerad och motiverad personal. Aktiviteter i vår verksamhet genomförs utan undantag i en god och professionell arbetsmiljö med respekt för medarbetarnas hälsa och säkerhet.

 • Vi accepterar inte någon form av kränkande särbehandling eller trakasserier, oavsett orsak.
 • Vi tillämpar lika lön och övriga villkor för likvärdig kompetens och arbete.
 • Vårt arbetsmiljöarbete inkluderar både fysisk och psykosocial miljö.

 

Läs mer