Företagsledning

Bisnodekoncernen

Bisnodekoncernen

Bisnodekoncernen

Självständiga bolag i 18 länder

Bisnodes organisation med verksamhet i 18 europeiska länder kräver en tydlig och väl genomförd bolagsstyrning, vilket är en viktig plattform för koncernen. Bolagsstyrning, ledning och kontroll är fördelat mellan aktieägare, styrelse, koncernchef, koncernledning samt de verkställande direktörerna för de operativa bolagen. Bolagsstyrningen regleras av svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, samt regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer. Styrelsen för Bisnode har för samtliga bolag i koncernen fastställt krav gällande bolagsstyrning, inklusive en obligatorisk del och en som starkt rekommenderas. Bisnode gruppen har starka interna kontrollsystem och rutiner.

Sverigeledningen

Country Director Sweden

Sales Director Small & Medium Businesses Sweden

Acting Director GPM Risk & Credit

Director IT Operations

CFO Sweden

Sales Director Large & major Accounts Sweden

acting Director gpm Marketing & Research

Director Operations Sweden

HR Director Sweden

Marketing & Communications Director Sweden

CEO

CHRO

Director Group Sales

CMO

CSO

Acting CIO

Regional Director DACH

CPO

Group Programme Director

CFO

Director International Market

Country Director Sweden

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

ARBETSTAGARREPRESENTANT

ARBETSTAGARSUPPLEANT

Bisnode ägs till 70 procent av det börsnoterade investeringsbolaget Ratos. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda företag. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag. www.ratos.se 

Resterande 30 procenten ägs av mediekoncernen Bonnier som är en familjeägd mediekoncern med sin bas i Sverige. Koncernen omfattar cirka 180 företag i 14 länder. www.bonnier.se 

 

Ägare Antal aktier Kapital i % Röster i %
Ratos 84,412,286 70.0 70.0
Bonnier 36,176,692 30.0 30.0
Summa 120,588,978 100.0 100.0