Företagsledning

Bisnodekoncernen

Bisnodekoncernen

Självständiga bolag i 19 länder

Bisnodes organisation med verksamhet i 19 europeiska länder kräver en tydlig och väl genomförd bolagsstyrning, vilket är en viktig plattform för koncernen. Bolagsstyrning, ledning och kontroll är fördelat mellan aktieägare, styrelse, koncernchef, koncernledning samt de verkställande direktörerna för de operativa bolagen. Bolagsstyrningen regleras av svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, samt regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer. Styrelsen för Bisnode har för samtliga bolag i koncernen fastställt krav gällande bolagsstyrning, inklusive en obligatorisk del och en som starkt rekommenderas. Bisnodegruppen har starka interna kontrollsystem och rutiner.

Sverigeledningen

Bisnode ägs till 70 procent av det börsnoterade investeringsbolaget Ratos. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda företag. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag. www.ratos.se 

Resterande 30 procenten ägs av mediekoncernen Bonnier som är en familjeägd mediekoncern med sin bas i Sverige. Koncernen omfattar cirka 180 företag i 14 länder. www.bonnier.se 

 

Ägare Antal aktier Kapital i % Röster i %
Ratos 84,412,286 70.0 70.0
Bonnier 36,176,692 30.0 30.0
Summa 120,588,978 100.0 100.0