Sök

Optimera kreditpolicy

Skapa lönsamhet genom effektiv riskbedömning
Kom igång
check_fat_green.png

Öka kassaflödet genom minskad kredittid

check_fat_green.png

Skapa kostnadseffektivitet med delegerade beslut

check_fat_green.png

Effektivisera kreditprocessen med tidiga varningssignaler

Säg ja till fler kunder

Säg ja till fler kunder

En allt mer föränderlig omvärld leder till förändrade förutsättningar för företag. Att skapa lönsamhet innebär därför oftare att kunna ta snabbare och mer effektiva beslut. En bristande riskhantering som följd kan bidra till osäkerhet, kreditförluster och minskat kassaflöde.

Att hantera och medvetet kontrollera risker ökar affärsmöjligheterna med potentialen i de kunder som företag eventuellt annars hade valt bort. En tydlig och förankrad kreditpolicy ger applicerbara riktlinjer och en flexibilitet att erbjuda rätt villkor till rätt kund. Genom att säga ja till fler kunder kan affären utvecklas och växa.

Bisnode hjälper dig att sätta upp en kreditpolicy så att du får kontroll på kundernas betalningar, ett ökat kassaflöde och en möjlighet att delegera beslut i organisationen.

Maximera affären med en kreditpolicy

Maximera affären med en kreditpolicy

Säkerställ lönsamhet med relevant information

  • Uppnå en större säkerhet genom möjligheten att skapa struktur och tydlighet i kredithanteringen.
  • Öka kassaflödet och undvik kreditförluster med optimerad risk. 
  • Effektivisera beslut och sänk kostnaderna tack vare delegering av kreditprocessen i företaget.
Utveckla affären med en uppdaterad kredithantering

Utveckla affären med en uppdaterad kredithantering

Ta trygga beslut med ständigt korrekt underlag

  • Optimera kreditbesluten utifrån era kunders specifika kapacitet och era olika marknaders förutsättningar genom flexibel hantering.
  • Säkerställ måluppfyllnad och anpassning till omvärldens utveckling med kontinuerlig vidareutveckling av er kreditpolicy.
  • Skapa trygghet tack vare att er hantering hela tiden stämmer överens med rådande kreditregelverk.

 

Kundcase

Scoring och riskanalys bakom 20 % tillväxt om året för finansbolaget

SevenDay Finans är en framgångsrik uppstickare på bank- och kreditmarknaden med en stabil årlig tillväxt på 20 procent. Med smart analys har de trots hård konkurrens lyckats vända kreditrisker till nya kunder.

Läs mer

För att säkerställa att du löpande har förutsättningarna att ta medvetna beslut och effektivisera riskhanteringen har vi utvecklat en process för att ta fram kreditpolicies. Oavsett var ditt företag befinner sig kan vi hitta lösningar som hjälper dig att optimera och anpassa din kreditgivning till era affärsmål.

Nulägesanalys

Bisnode identifierar ert utgångsläge. Det ger värdefull input till er målsättning och framtida önskade läge.

Riskbedömning

Vi fastställer risknivåerna för ert företag totalt sett men bryter även ner dem utifrån olika variabler såsom kundkategori, erbjudande och åldersgrupper.

Beslutsstöd

Bisnode tar fram riktlinjer i form av en kreditinstruktion och implementerar relevanta regelverk både för kreditgivning till nya kunder och för hur omprövning av befintliga engagemang ska hanteras.

Uppföljning

Bisnode erbjuder lösningar för löpande uppföljningar. Vi rekommenderar att du kontinuerligt följer upp era kunders kreditrisker och lönsamhet för att utveckla och anpassa policyn utifrån nya kundgrupper och förändringar på marknaden.

I våra skräddarsydda lösningar kombinerar vi Bisnodes data och analyskompetens med er historik och erfarenhet. Genom att anpassa kreditinstruktionerna utifrån hur era kunder beter sig kan vi optimera kreditgivningen och hjälpa er att bevilja fler kunder till bibehållen eller minskad risk.

Våra standardiserade lösningar baseras på Bisnodes erfarenhet från olika typer av marknader, branscher och kundtyper. Utifrån denna kunskap kan ni, genom våra modeller, skapa en kreditpolicy. Bisnode hjälper er att upprätta den, utbilda personalen och säkerställa att policyn byggs in i ett systemstöd. På så sätt har ni alla förutsättningar för att få tydliga kreditriktlinjer men också för att säkerställa att de efterlevs.

aaa-logotyp.png

För att basera beslut på ständigt uppdaterad information kan du integrera kreditbevakning i er policy. På så sätt får du dagliga signaler via vår AAA-rating som indikerar om risken på era befintliga kunder har förändrats. Med ett gemensamt och enhetligt system får du dessutom täckning i hela Norden.

Läs mer om vår Kreditvärderingsmodell

Kom igång med Optimerad Kreditpolicy

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?