Sök

Automatiserade kreditprocesser

Optimera risken med analytisk konsultation
Kom igång
check_fat_green.png

Skapa skräddarsydda lösningar med omfattande kundanalyser

check_fat_green.png

Öka lönsamheten genom möjligheten att säga ja till fler kunder

check_fat_green.png

Säkra kontroll med hjälp av medvetet risktagande i hela världen

Effektivare kreditprocesser

Effektivare kreditprocesser

Med en ständigt växande kreditmarknad blir krediterbjudandet allt viktigare för verksamheten. För att upprätthålla och samtidigt säkerställa lönsamhet behöver företag optimera sin process och sitt erbjudande. I samma takt som marknaden växer ställs det allt högre krav på kreditprocessen då frågor angående spårbarhet, transparens och compliance får en större betydelse. Detsamma gäller kunskapen och kompetensen att följa relaterade lagar, såsom exempelvis GDPR och KUL-lagstiftningen. Alla dessa förändringar gör att det finns behov av kreditprocesser som optimerar risken och stöttar affären samtidigt som de lever upp till hårdare krav och ett mer rigoröst utformat lagverk.

Bisnodes automatiserade och optimerade kreditprocesser gör att du kan effektivisera din riskhantering och säkerställa compliance. Du kan samtidigt erbjuda en snabb och kundfokuserad process för att möta kundens krav på snabbare service. Genom konsultation från Bisnodes erfarna analytiker kan du vara säker på att kreditprocessen är optimerad utifrån marknadens förutsättningar och er position. Bisnodes nordiska erbjudande kompletteras internationellt genom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet. Det ger dig bland annat tillgång till världens största företagsdatabas och innebär att kreditprocessen och analysen kan genomföras oavsett var dina kunder finns.

 

Öka kunskapen och utveckla nya möjligheter

Öka kunskapen och utveckla nya möjligheter

Se potentialen i kundunikt erbjudande

 • Skapa större förståelse för kunderna tack vare en optimerad kreditprocess som utgår från deras behov.
 • Effektivisera arbetet med hjälp av Bisnodes skarpa analyser och kombinationen av er och vår data.
 • Utveckla optimerade strategier för framtiden med Bisnodes konsultation inför strategiska och taktiska förändringar. 
Maximera värdet av din affär

Maximera värdet av din affär

Uppnå bättre resultat med effektiviserad process

 • Minimera kostnaderna tack vare färre kreditförluster och mindre kostnader allokerade till kreditprocessen.
 • Maximera vinsten genom möjligheten att bevilja fler kunder till bibehållen eller lägre risk.
 • Skapa lönsamhet med en verksamhetsanpassad och optimerad kreditlösning som stödjer affären.
Säkra utökad kontroll och compliance

Säkra utökad kontroll och compliance

Öka effektiviteten och få nöjdare kunder

 • Skapa säkrare hantering tack vare att lösningen ger mindre utrymme för fel kopplat till den mänskliga faktorn.
 • Minska risken för badwill genom utökad kontroll och anpassning till rådande lagar och regler.
 • Utveckla kundbemötandet genom effektiva kreditbeslut, snabb respons och förbättrad service.
Kundcase

Så minskade Lindab Sverige sina kundförluster och ökade försäljningen

Smarta lösningar från Bisnode har gett Lindab mer kontroll och bättre överblick av kreditrisken hos både nya och befintliga kunder – vilket har fått kundförlusterna att minska.

Läs mer

Bisnodes lösning för automatiserade och optimerade kreditprocesser bygger på djupgående analyser som genomförs av våra erfarna konsulter. Vi tittar på den nuvarande processen, identifierar förbättringspotential, presenterar ett potentiellt resultat, föreslår ny process samt leder förändringsprocessen vid implementering. Den breda kunskapen gör att Bisnode kan leverera olika typer av analyser och insikter, allt beroende på era behov, utmaningar och förutsättningar.

Analyserna kan bland annat omfatta:

 • Identifikation av hur ni arbetar med kreditprocessen i anslutning till era kunder, med till exempel frågor kring god kreditgivningssed och datalagring.
 • Genomlysning av hur ni arbetar med kreditprocessen kopplat till era ägare, till exempel med frågor kring hur ni maximerar vinst genom processen eller hur ni kan undvika att ta beslut som kan påverka er image negativt.
 • Identifiering av hur ni arbetar med kreditprocessen i förhållande till lagar och regler.

 

För att kunna ta fram en optimal kreditprocess för ditt företag inleder Bisnodes konsulter med en nulägesanalys på er existerande. Genom en övergripande analys får du och vi en tydlig bild över utmaningar och förbättringspotential. Samtidigt ger det en bra förståelse för hur er kundstruktur ser ut och beter sig. Det kan röra sig om allt ifrån att kreditpolicyn är utdaterad till att det finns svårigheter i efterlevnad och adaption till nya regelverk.

Vi genomlyser följande i nulägesanalysen:

 • Kundstrukturens utseende- fördelning företag och konsument.
 • Presentation av kundportföljen utifrån olika karakteristika så som åldersfördelning, storlek på kund (fakturering), utnyttjandegrader av beviljad kredit, geografisk spridning, fördelat på produkt eller affärsområde (eller liknande parametrar).
 • Branscher- vilka ni är starka respektive svaga i (gäller företagskunder)
 • Riskfördelningen utifrån rating- eller scoremodeller.
 • Automatiseringsgrad- belysning av effektiviteten i kredithanteringen.
 • Godkännandegrader- identifiering av de som existerar hos er.
 • Kriterier för avslag för en kund och identifikation av risken i den gruppen.
 • Potential i godkännandegrader- analys om det går att öka den utan att höja risken.
 • Kreditbedrägerier- analys av graden av utsatthet.

Baserat på den övergripande nulägesanalysen tar Bisnodes konsulter fram ett förslag samt en visualisering av vad en förbättrad kreditprocess skulle kunna innebära. Vi identifierar potentialen den har samt hur den kan stötta ditt företag och verksamhet i att skapa förutsättningarna för en optimerad situation.

Vi undersöker följande i framtidsvisualiseringen:

 • Ekonomiska nyckeltal- effekten av en förändrad och förbättrad kreditprocess utifrån nyckeltal såsom potentiell vinstökning, minskade kostnader, nya kunder, vinstmarginal, omsättning.
 • Daglig verksamhet- påverkan och effekt tack vare en optimerad process.
 • Compliance- hur kreditprocessen kan göras mer förenlig med lagar och regler.
 • Image- effekten och potentialen på grund av förbättrad hantering.
 • Utvecklingspotential- möjligheter och konsekvenser utifrån både mjuka och hårda värden.

För att säkerställa implementeringen av den nya kreditprocessen hjälper vi dig med förändringsarbetet. På så sätt adapteras processen och införlivas i era dagliga rutiner. Eftersom förutsättningarna ser olika ut hos varje företag, finns det inte en färdig standardlösning på vad vi gör, utan vi anpassar oss efter era behov.

Detta är exempel på vad vi kan hjälpa er med:

 • Skapa, alternativt uppdatera en kreditpolicy.
 • Utbilda personalen om den nya policyn.
 • Implementera policyn och bryta ner den i en kreditinstruktion samt kreditregelverk i ett beslutsstöd.
 • Skapa löpande uppföljning av kreditstyrningsprocessen.

 

För att ytterligare kunna optimera kreditgivningen kan vi även erbjuda kundanpassade scorekort. Bisnodes Konsumentscore är en modell för kreditvärdering av privatpersoner där vi använder historisk data för att förutsäga framtida händelser. Genom att utgå från ditt företags specifika förutsättningar skapar vi en modell som gör att du kan bevilja fler kunder till en bibehållen risk alternativt behålla din beviljandegrad och minska risken. På så sätt säkerställer du att du har en effektiv kredithantering som stöttar affären och som kan leda till ökad lönsamhet.

Läs mer om konsumentscore

 

Inför byte av riskmodell ger vi dig möjligheten att göra ett test av hur ett potentiellt utfall skulle kunna se ut. På så sätt får du en tydlig bild av effekten av en ny riskmodell jämfört med den ni har idag. Du kan även fortsätta med nuvarande modell på en viss del av kundinflödet och testa en utmanare på en annan del. På så sätt kan du nå en optimering av riskmodellerna som används i olika produkterbjudanden. Denna lösning utmanar därigenom nuvarande strategi och skapar möjlighet att testa en ny.

Kom igång med Automatiserade kreditprocesser

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?