Swedmas allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för Direktmarknadsföring (DM)

1. Tillämpning

Om annat inte avtalats skriftligen mellan parterna eller angivits i ett DM-företags (DMF) offert gäller dessa allmänna bestämmelser för avtal mellan DMF och sådana företags kunder (Kunden) rörande produktion och distribution av direktreklam, adressförmedling, adressförsäljning och - i tillämpliga delar - andra tjänster på direktmarknadsföringsområdet.

 Bestämmelserna gäller dock inte 
 - prepress, tryck eller bind om Grafiska branschens allmänna leveransvillkor ALG gäller för sådana delar av avtalet
 - kuvertproduktion om Kuvertindustrins särskilda leveransvillkor SLK gäller för sådana delar av avtalet.

2. Offert

2.1 Offert som DMF lämnat gäller, med reservation för mellankommande avtal, gentemot DMF under 30 dagar räknat från offertdatum.

2.2 Vid offert efter anmodan som förutsätter särskilda resursinsatser eller anlitande av underleverantör skall Kunden aviseras, för det fall DMF avser att begära ersättning för offertarbetet eller underleverantörs krav vid utebliven beställning. Kunden skall inom 10 dagar räknat från aviseringsdatum meddela DMF om villkoren inte godtas.

2.3 Antagande av offert/beställning skall, om DMF så påfordrar, ske skriftligen.

3. Omfattning och utförande

3.1 Omfattningen av DMF:s uppdrag bestäms genom avtal mellan DMF och Kunden.

3.2 DMF skall utföra uppdraget på ett fackmannamässigt sätt inom angivna tidsramar samt vid inköp för Kundens räkning eftersträva att fördelaktigaste villkor erhålles. Mindre avvikelser från träffat avtal betraktas inte som fel, brist eller försening i avsaknad av uttrycklig garanti i berört avseende.

3.3 Av Kunden tillhandahållet material levereras i oskadat skick och tillfredsställande transportemballerat fritt DMF:s lager. Om materialet är packat på pallar, skall EUR-pallar användas. Pallarna skall vara bandade på tillfredsställande sätt och märkta beträffande innehållet med sort och antal. Pallar och emballage returneras endast på Kundens begäran och bekostnad.

4. Pris och betalning

4.1 Pris som DMF angivit i prislista, offert etc gäller exklusive mervärdeskatt, reklamskatt och annan allmän avgift om annat inte framgår av prislistan, offerten etc.

4.2 Kostnader för emballage, frakt och, vid distributionsuppdrag, porto erlägges av Kunden. Porto- och fraktkostnader erläggs i förskott och senast före distribution. Om DMF ej erhållit förskott är Kunden skyldig att erlägga ett tillägg på fn 3 % på portosumman och fraktkostnaderna från dagen för distribution resp frakten och på utlägg.

4.3 Betalning för av DMF utställda fakturor erläggs inom 15 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta efter en räntesats motsvarande gällande referensränta med tillägg av 10 procentenheter. Vidare uttages påminnelseavgift med det högsta belopp som vid var tid är medgivet enligt svensk lag.

4.4 Om Kunden kommer på obestånd eller det av andra skäl kan antagas att betalning inte blir erlagd i rätt tid, har DMF rätt att avbryta arbetet och begära fullgod säkerhet eller häva avtalet.

5. Adressmaterial

5.1 Adressmaterials omfattning, kvalitet och aktualitet är ungefärlig i förhållande till vad som anges i av DMF tillhandahållet material eller träffat avtal.

5.2 Adressmaterial produceras på sätt som anges i av DMF tillhandahållet material, såsom adresskatalog, eller träffat avtal. Utöver vad som däri anges ansvarar DMF ej för att angivna målgrupper svarar mot det antal som faktiskt kan förekomma.

5.3 För vissa målgrupper gäller s.k. distributionstvång enligt vad som anges i av DMF tillhandahållet material, såsom adresskatalog, eller träffat avtal. I enlighet med Datainspektionens föreskrifter anges adresskälla på adressetikett. Vid beställning av adressetikett utan angivande av adresskälla eller utskrift av adress på annat sätt, är Kunden skyldig att ange denna på utsänd enhet.

5.4 Rätten till adressmaterial, adresskatalog, uppföljningslistor och annat enligt lag skyddat material tillkommer DMF och får inte användas av Kunden för annat ändamål än sådant som anges i material som tillhandahållits av DMF eller i mellan parterna träffat avtal. Kunden förbinder sig att inte använda erhållet material för uppläggning eller aktualisering av adressregister.

 I händelse av obehörigt utnyttjande av erhållet material är Kunden skyldig att till DMF utge vite motsvarande tio gånger det av DMF debiterade beloppet för berört material, dock lägst ett belopp motsvarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

 Vad ovan sagts gäller i tillämpliga delar även sådant material som DMF tillhandahåller som återförsäljare åt Kunden.

6. Postala returer

DMF krediterar Kunden för försändelser som i obrutet skick försedda med postoperatörens returstämpel överlämnas till DMF senast 20 dagar från uttagsdatum för adresserna i fråga med ett belopp motsvarande adresskostnaden, dock att DMF:s ansvar för adresser som av DMF inköpts från leverantör är begränsat till det belopp DMF erhåller från leverantören. Ovanstående gäller försändelser avsända med stöd av adressmaterial enligt punkt 5.

7. Diskretion

DMF får inte utan Kundens medgivande för annan yppa Kundens marknadsföringsplaner, kampanjresultat, etc. Kundens trycksaksmaterial utfört eller planerat genom DMF:s försorg äger DMF efter kampanjens genomförande dock förevisa annan, såvida Kunden inte särskilt anger att detta inte får ske.

8. Försäkring

8.1 DMF är skyldigt att inneha företagsförsäkring omfattande
(1) Försäkring mot ren förmögenhetsförlust förorsakad genom DMF:s vållande som täcker förluster upp till 500.000 kronor vid varje försäkringsfall
(2) Egendomsförsäkring för skada på grund av brand, vatten, rån och inbrott som täcker skador för upp till 100.000 kronor vid varje försäkringsfall
(3) Transportförsäkring som täcker skador upp till 100.000 kronor vid varje försäkringsfall.

8.2 Eventuella kompletterande försäkringar beträffande Kundens material, inklusive register, tecknas av Kunden.

9. Ansvar

9.1 Om fel, brist eller leveransförsening skulle föreligga i DMF:s prestation är DMF berättigat att i första hand vidtaga rättelse. Därutöver ansvarar DMF för fel, brist och leveransförsening i sin prestation endast på sätt nedan anges och endast i den mån försäkringsersättning enligt punkt 8.1 ovan inte erhålls. DMF:s ansvar, som förutsätter vållande, är vidare begränsat till fel, brist och försening som enligt beprövad yrkeserfarenhet är att bedöma som väsentligt. Värdemässigt är DMF:s ansvar begränsat till ett belopp som högst motsvarar den ersättning för eget arbete som DMF eljest haft rätt att debitera i uppdraget, eller vid partiellt fel, felaktig del därav.

 DMF ansvarar inte för följdskador, skada å tredje man eller andra indirekta skador om inte skadan täcks av försäkring enligt punkt 8.1 ovan.

 Ytterligare begränsningar av DMF:s ansvar i enlighet med föregående stycke framgår av punkterna 9.2-9.6 samt punkt 10 nedan.

9.2 Kunden ansvarar för vikt, mått, kvalitet, innehåll, värde och antal beträffande material som tillhandahållits av Kunden. DMF äger rätt att på Kundens bekostnad kontrollräkna sådant material. Uppgifter i berörda delar i transporthandling äger inte vitsord gentemot DMF, såvida DMF inte kontrollerat och godkänt dessa. DMF ansvarar endast inom ramen för gällande försäkring enligt punkt 8.1 ovan att mottaget material icke förkommer eller skadas.

9.3 Kundens register, som för registerskötsel eller annat ändamål omhändertagits av DMF, är Kundens egendom och får utnyttjas av DMF endast i enlighet med Kundens instruktioner.

DMF ansvarar endast inom ramen för gällande försäkring enligt punkt 8.1 ovan att registret inte förkommer eller skadas. På DMF:s begäran är Kunden skyldig att framställa och behålla kopia av registret.

9.4 DMF ansvarar inte för skada förorsakad av egendom som tillhandahålles av Kunden eller för försening förorsakad av att sådan egendom inte tillhandahålles i rätt tid. I händelse av försening av leverans av sådan egendom, är DMF berättigat att erhålla ersättning av Kunden för ökade kostnader och/eller utsträckning av leveranstiden som uppkommer i anledning därav samt, om förseningen påverkar av DMF planerad samdistribution, för åsamkad skada.

9.5 Vid anlitande av underleverantör som uppgivits för Kunden eller måste anses ha varit förutsatt ansvarar inte DMF gentemot Kunden för skada förorsakad av underleverantören i vidare utsträckning än underleverantören ansvarar gentemot DMF. DMF äger rätt att gentemot Kunden åberopa av sådan underleverantör gjorda förbehåll beträffande toleranser.

9.6 Sedan DMF överlämnat försändelser till postoperatör, transportföretag eller till av Kunden anvisad utdelningsorganisation för befordran eller utdelning upphör DMF:s ansvar gentemot Kunden. DMF ansvarar under inga förhållanden för postoperatörens, transportföretagets eller utdelningsorganisationens utdelningsrutiner.

10. Force majeure

Följande omständigheter utgör befrielsegrund för DMF om avtalets fullgörande därigenom hindras, väsentligt försvåras eller fördyras:

Arbetskonflikt och varje annan omständighet som DMF inte kan råda över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller motsvarande militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel eller varu- eller energitillgång, haveri av maskin med unik funktion vilket inte kunnat förutses eller förebyggas med fackmässig vård, leveransförsening från underleverantör som beror på omständighet som här nämnts, samt utebliven leverans från underleverantör på grund av dennes obestånd eller konkurs.

Inträffad sådan omständighet befriar från ersättningsskyldighet för utebliven eller försenad prestation och ger rätt till erforderlig förlängning av leveranstiden.

11. Reklamation

11.1 Om Kunden önskar anmärka orderbekräftelse som sänts av DMF eller mot faktura som utställts av DMF, skall detta ske inom 10 dagar efter mottagandet.

11.2 Om Kunden önskar anmärka mot fel eller brist i prestation, skall detta ske inom 20 dagar efter mottagandet eller utförandet.

11.3 Om Kunden önskar anmärka mot försening, skall detta ske inom 10 dagar efter det att Kunden fick kännedom om förseningen.

11.4 Utebliven reklamation betraktas som godkännande.

12. Tvist

Tvist med anledning av rättsförhållande mellan Kunden och DMF skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

Swedma avger på begäran utlåtande om hur leveransvillkoren bör tolkas enligt god branschsed.