Orderinformation

Din adressleverans - en viktig del av din aktivitet, som vi hoppas ska ge ett bra resultat.

Vi tillämpar Swedmas allmänna leverans- och avtalsvillkor. Läs mer om detta här 

Här vill vi fästa din uppmärksamhet på några av punkterna som är speciellt viktiga för att vi ska kunna hålla en fortsatt hög kvalitet på våra adresser. Observera t.ex. att allt material vi levererar bara får användas av den kund, och för det ändamål, som det är producerat. Material som levereras till reklambyråer, konsulter och andra liknande verksamheter får därför bara användas av den som det är köpt för.

Villkor gällande information från företagsdatabasen Parad

Adresserna levereras för engångsbruk om inget annat överenskommits. Adresser levererade för flergångsbruk får återanvändas inom 3 mån från orderdatum.

I händelse av obehörigt utnyttjande av erhållet material är kunden skyldig att till Bisnode utge vite motsvarande tio gånger det av DMF debiterade beloppet för berört material, dock lägst ett belopp motsvarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ansvar

Bisnode ansvarar vid leverans för kvalitet och aktualitet samt att ni får materialet i det format som blev överenskommet vid beställning. Kom ihåg! Ange alltid adresskälla Bisnode och telefonnummer 08-519 115 50, när ni använder våra adresser. Bisnode kan inte betala ut returersättning i de fall adresskälla saknas! Ingen returersättning utgår för e-postadresser, se särskilda villkor nedan.

Personuppgifter som inhämtas från Bisnode skall behandlas enligt gällande Personuppgiftslag (1998:204). Har du några frågor, kontakta din projektledare på något av våra kontor. 

PS. Du vet väl att du kan få returersättning för adresser köpta från Parad. Kontakta oss på Bisnode för mer information.

Villkor vid hantering av e-postadresser B2B från Bisnode

1. Kunden förbinder sig att följa gällande lag och SWEDMA:s allmänna branschregler vid marknadsföring genom e-postmeddelande. I Sverige är det tillåtet att skicka e-postreklam till befattningshavare utan samtycke, observera att reklamen ska vara relevant för yrkesrollen. Det är ej tillåtet att skicka e-postreklam som är riktat till privatperson utan samtycke. Bisnodes e-postadresser B2B är alltså ämnade för riktade företagserbjudanden och ej privaterbjudanden.

2. Det är förbjudet att använda e-postadresser från Bisnode för spridning av information som strider mot lag, som har tillkommit genom brott eller som är ägnad att användas för brott.

3. Bisnode levererar en textfil med e-postadresser. Bisnode ansvarar inte för distribution till mottagare av e-postmeddelande.

4. Den åligger Kunden vid utskick av e-postmeddelande att: - identifiera sin verksamhet, - ange adresskälla på e-postmeddelandet, - ange vart mottagaren kan vända sig om han inte vill ha fler e-postmeddelanden från Kunden, - inte skicka e-postmeddelande till användare som avböjer reklam via e-post.

5. Det åligger Kunden att själv ta reda på vilka regler som gäller hos respektive Internetoperatör. Bisnode ansvarar inte för enskild Internetoperatörs regler för e-postutskick eller för de påföljder som drabbar Kunden vid brott mot avtalsvillkor och övriga regler hos Kundens Internetoperatörer.

6. Bisnode ansvarar inte för Internetoperatörs sanktioner mot Bisnodes kund vare sig före eller efter Kundens utskick av e-postmeddelande på Internet.

7. Det åligger Kunden att inhämta samtycke innan utskicket genomförs vid utskick av större volymer om detta erfordras av Internetoperatören.

8. Ingen returersättning utgår för studsade e-postadresser eller om kundens mailserver utsätts för så kallad "mailbombning" eller på annat sätt stängs av eller blockeras på Internet av Kundens Internetoperatör eller för annan skada som drabbar kunden till följd av utskickat e-postmeddelande.

9. Kunden får använda mailadresserna i tre månader från och med inköpstillfället. I händelse av obehörigt utnyttjande av mailadresserna är Kunden skyldig att till Bisnode utge vite motsvarande tio gånger det av Bisnode debiterade beloppet för mailadresserna (SWEDMA:s allmänna bestämmelser för DM).

10. Ha alltid med denna text i ditt mail när du gör utskick på Bisnodes mailadresser: Adresskälla PARAD 08-519 115 50

Villkor gällande information från konsumentdatabasen PAR Konsument

Adresserna levereras för engångsbruk om inget annat överenskommits. Adresser levererade för flergångsbruk får återanvändas inom 3 mån från orderdatum. I händelse av obehörigt utnyttjande av erhållet material är kunden skyldig att till Bisnode utge vite motsvarande tio gånger det av DMF debiterade beloppet för berört material, dock lägst ett belopp motsvarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ansvar

Bisnode ansvarar vid leverans för kvalitet och aktualitet samt att ni får materialet i det format som blev överenskommet vid beställning. Kom ihåg! Ange alltid adresskälla MIA och telefonnummer 020 - 52 92 92, när ni använder våra adresser.

Personuppgifter som inhämtas från Bisnode skall behandlas enligt gällande Person-uppgiftslag (1998:204). Läs mer om PUL 

Villkor gällande information från Fastighetsselekterat

Adresserna levereras för engångsbruk om inget annat överenskommits. I händelse av obehörigt utnyttjande av erhållet material är kunden skyldig att till Bisnode utge vite motsvarande tio gånger det av DMF debiterade beloppet för berört material, dock lägst ett belopp motsvarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ansvar

Bisnode ansvarar vid leverans för kvalitet och aktualitet samt att ni får materialet i det format som blev överenskommet vid beställning.  Ingen returersättning utgår för eventuella returer.

Villkor och ansvar gällande information från företagsdatabasen EuroContactPool

§ 1 Tillämpning

Dessa allmänna villkor gäller för avtal mellan DM, DMF och DMF:s kunder, Kunden, om inget annat skriftligen avtalats mellan parterna eller något annat specificerats i anbudet. Dessa villkor reglerar produktion och distribution av direktreklam, tillhandahållandet av adresser, försäljningen av adresser och, om tillämpligt, andra tjänster som är relaterade till direktreklam.

§ 2 Anbud

2.1 DMF:s anbud skall vara giltiga och bindande för DMF under 30 dagar från dagen för anbudet, såvida inget annat anges i anbudet eller åsidosätts av annat giltigt avtal.

2.2 Om ett anbud eller förfrågan kräver särskilda resurser eller underleverantörer, skall Kunden meddelas om huruvida DMF tänker begära ersättning för arbete som utförs av DMF eller underleverantören för att ta fram anbudet, i händelse av att anbudet inte leder till en order. Kunden skall meddela DMF om denne inte accepterar detta villkor inom 10 dagar från dagen för meddelandet.

2.3 Anbud/order skall vara skriftliga om DMF kräver detta.

§ 3 Omfattning och verkställande

3.1 Omfattningen av DMF:s uppdrag skall fastställas genom avtal mellan DMF och Kunden.

3.2 DMF skall utföra uppdraget på ett professionellt sätt och i enlighet med angivna deadlines och skall sträva efter att få bästa möjliga villkor när DMF köper varor eller tjänster på uppdrag av Kunden. Mindre avvikelser från avtalet skall inte anses vara fel, brister eller förseningar om det inte finns en uttrycklig garanti i avtalet mellan DMF och kunden i det specifika fallet.

3.3 Material som tillhandahålls av Kunden skall levereras utan skador och förpackas på lämpligt sätt för transport (frakt fritt fabrik DMF:s lager). EUR-pallar skall användas om materialet skickas på lastpallar. Lastpallarna skall spännas fast på ett ändamålsenligt sätt och märkas med en innehållsförteckning där typ och kvantitet framgår. Lastpallar och förpackningar returneras endast på Kundens begäran och på dennes bekostnad.

§ 4 Pris och betalning

4.1 Priserna som DMF anger i prislistor, anbud etc. inkluderar inte moms, reklamskatt eller andra offentliga avgifter såvida detta inte är specificerat i prislistor, anbud etc.

4.2 Kostnader för förpackning, frakt och porto för artiklar som distribueras skall betalas av Kunden. Porto och frakt skall betalas i förskott och innan planerad distributionsdag. Om DMF inte får betalningen i förskott, är Kunden skyldig att betala en tilläggsavgift (för närvarande tre procent av den totala kostnaden för porto och frakt från och med planerad distributionsdag).

4.3 Fakturor från DMF skall betalas inom 10 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta (lägsta låneränta + åtta procent) debiteras på alla förfallna belopp.

4.4 Om Kunden kommer på obestånd eller det skäligen kan antas att betalning inte kommer att ske i tid av andra orsaker, har DMF rätt att avsluta arbetet och begära säkerheter eller säga upp avtalet.

§ 5 Adressmaterial

5.1 Omfattningen, kvaliteten och spridningen av adressmaterialet skall vara i enlighet med det material som DMF lämnat eller i enlighet med avtal mellan DMF och Kunden.

5.2 Adressmaterialet skall tas fram i enlighet med DMF:s instruktioner (som ett adressregister) eller enligt avtal. DMF tar inget ansvar för, förutom vad som sägs i dessa villkor, om den aktuella målgruppen inte motsvarar faktiskt antal.

5.3 “Obligatorisk distribution” skall gälla för vissa målgrupper i enlighet med villkoren i materialet som DMF tillhandahåller (adressregistret), eller i enlighet med avtal mellan DMF och Kunden. I enlighet med reglerna hos svenska datainspektionen skall det framgå på adressetiketten varifrån adresserna hämtats. Om Kunden beställer adressetiketter eller andra utskrifter av adresser där det inte framgår varifrån adressen hämtats, är Kunden ansvarig för att se till att det framgår för varje enskild artikel.

5.4 Rätten till adressmaterial, adressregister, uppföljningslistor och annat material som skyddas av lag skall tillfalla DMF och sådant material får inte användas av Kunden för andra syften än de som anges i det material som tillhandahålls av DMF eller i det avtal som finns mellan DMF och Kunden. Kunden förbinder sig att inte använda materialet för att skapa eller uppdatera en adressdatabas och inte sälja eller på annat sätt överföra materialet till tredje part. Materialet skall levereras på ett sådant sätt att DMF har möjlighet att kontrollera att dessa regler följs.

I händelse av att DMF:s material används på ett felaktigt sätt är Kunden skyldig att betala en straffavgift till DMF som motsvarar 10 gånger det belopp som DMF debiterat för materialet. Straffavgiften kan dock aldrig understiga ett basbelopp i enlighet med Lagen om allmän försäkring (1962:381).

Ovanstående skall också gälla i tillämpliga delar för material som tillhandahålls av DMF i rollen som återförsäljare åt kunden.

§ 6 Returer

Efter att DMF:s faktura betalats skall DMF återbetala adresskostnaderna som betalats av Kunden för returnerade artiklar som överlämnats till DMF, oöppnade och markerade som returpost av svenska Posten, inte senare än 45 dagar från det att betalning skett. Ersättningen för adresskostnader som betalats av DMF, skall vara begränsad till det belopp som leverantören betalat till DMF. Detta gäller artiklar som skickats med hjälp av adressmaterial på så sätt som anges i § 5.

§ 7 För uppdrag som omfattar telefonförsäljning och marknadsundersökningar gäller separata villkor vilka skall tillhandahållas tillsammans med parternas avtal gällande projektstart och projektlängd.

§ 8 Konfidentiellt

DMF skall inte avslöja information kring Kundens marknadsföringsplaner, resultatet av reklamkampanjer etc. till någon annan part utan Kundens medgivande. Efter reklamkampanjen genomförts kan utskrivet material som producerats av DMF på uppdrag av Kunden visas för andra parter om inte Kunden uttryckligen förbjudit detta.

§ 9 Försäkring

9.1 DMF är skyldigt att ha en företagsförsäkring omfattande (1) en egendomsförsäkring för förluster beroende på brand, vatten, rån och inbrott, och (2) en transportförsäkring. DMF har ett ansvar gentemot Kunden i enlighet med villkoren i denna försäkringspolicy som har följande begränsningar:

Egendom: 100 000 kronor

Transport: 100 000 kronor

9.2 Eventuellt ytterligare försäkringsskydd för Kundens material, inkluderande databaser, är Kundens eget ansvar.

§ 10 Ansvar och friskrivning från ansvar

10.1 DMF:s ansvar för skador som orsakats av defekter, brister eller förseningar som inte täcks av försäkringen i enlighet med paragraf 9.1, vilka skall meddelas när felet uppstår, är begränsade till ett belopp som inte är högre än det belopp DMF debiterat för eget arbete med uppdraget eller, i händelse av att rör sig om en begränsad defekt, den proportionella andel som är defekt. Ytterligare begränsningar av DMF:s ansvar i enlighet med föregående paragraf anges i paragraf 10.2 – 10.8 och paragraf 11.

10.2 Kunden är ansvarig för vikt, mått, kvalitet, innehåll, värde och kvantitet av det material som Kunden tillhandahåller. DMF har rätt att på kundens bekostnad kontrollräkna materialet för att säkerställa att sådan information är korrekt. Information på transportdokument kan inte utgöra bevis gentemot DMF, såvida inte DMF har kontrollerat och godkänt dessa dokument. DMF skall endast vara skyldigt att förhindra förlust eller skada på material inom gränserna för gällande försäkring enligt paragraf 9.1.

10.3 Eventuella databaser som tillhör Kunden och som DMF har i sitt förvar för att utföra underhåll eller för andra syften, är Kundens egendom och DMF skall endast använda dessa i enlighet med Kundens instruktioner.

DMF är endast skyldigt att förhindra förlust eller skada på databasen inom gränserna för gällande försäkring enligt paragraf 9.1. Om DMF begär det är Kunden skyldig att skapa och behålla en kopia av databasen.

10.4 DMF skall inte vara ansvarigt för skador som orsakats av aganderätt som Kunden överlämnar eller för förseningar som beror på att sådan äganderätt inte överlämnats i rätt tid. I händelse av förseningar av sådan äganderätt, har DMF rätt till ersättning från Kunden för alla merkostnader som uppkommer på grund av detta och/eller skjuta fram leveransen och, om förseningen påverkar samdistribution som planerats av DMF, för alla förluster som beror på denna försening.

10.5 DMF:s ansvar gentemot Kunden för skador som orsakats av en underleverantör som anlitats med Kundens uttryckliga eller skäligen förmodade kunskap, skall vara begränsat till underleverantörens ansvar gentemot DMF. DMF skall ha rätt att hänvisa Kunden till eventuella reservationer som gjorts av sådan underleverantör när det gäller avvikelser.

10.6 DMF:s ansvar gentemot kunden upphör omedelbart vid leverans som sker i enlighet med Kundens instruktioner av artiklar till postkontor, transportföretag eller distributionsorganisation. DMF kan under inga omständigheter hållas ansvarig för postkontors leveransrutiner.

10.7 DMF är endast ansvarigt för defekter, brister eller förseningar som kan anses vara signifikanta enligt dokumenterad professionell erfarenhet. DMF kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador hos tredje part eller för andra indirekta skador.

10.8 I händelse av fel vid slutförandet av leveransen eller utförandet av uppdraget, har DMF rätt att korrigera felet, under förutsättning att detta inte innebär oskäligt besvär för Kunden.

§ 11 Force Majeure

Nedanstående omständigheter skall utgöra skälig grund för att befria DMF från sina avtalsenliga förpliktelser om dessa förhindrar, i väsentlig grad hejdar eller gör uppdraget väsentligt mycket dyrare:

Arbetskonflikter eller andra omständigheter som är utanför DMF:s kontroll, t.ex. brand, krig, mobilisering eller motsvarande militär rekrytering, rekvisition, konfiskering, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, brist på transporter, varor eller energi, haveri av maskiner med unik funktionalitet som inte kunde ha förutsetts eller förhindrats genom professionellt underhåll, försenade leveranser från underleverantörer som beror på orsaker som nämns ovan eller på grund av obestånd eller konkurs. Sådana omständigheter skall befria DMF från ansvaret att betala ersättning för uteblivet eller försenat verkställande och skall ge DMF rätt till rimlig förlängning av leveranstiden.

§ 12 Klagomål

12.1 Kunden skall framställa klagomål avseende orderbekräftelser eller fakturor som skickats av DMF inom tio dagar från mottagandet.

12.2 Kunden skall framföra klagomål gällande fel eller brister i verkställigheten inom tjugo dagar från mottagandet.

12,3 Kunden skall framföra klagomål gällande fel eller brister i leveranserna inom 10 dagar från dagen då förseningen upptäcktes.

12.4 Om klagomål inte framförs inom angivna tider skall det tolkas som ett godkännande.

§ 13 Tvister

Eventuella tvister som uppkommer kring rättsförhållandet mellan Kunden och DMF skall avgöras i svensk domstol och med svensk lagstiftning.

Har du frågor om din order?

Välkommen att höra av dig till oss