Artiklar Analys

Vad är egentligen priset på vatten?

Rent och drickbart vatten i kranen är något vi ofta tar för givet. Men vad är egentligen värdet på vatten? Bisnode har genom ett nytt sätt att räkna tagit fram en prislapp för den livsviktiga naturresursen. 

Rent vatten är en förutsättning för dricksvattenproduktion och brukar kallas för en ekosystemtjänst. Även om många ekosystemtjänster nyttjas av många är deras värde ofta svårt att uppskatta och det gör att de ofta undervärderas i beslutsfattandet.
I en studie har Bisnode nu visat att det går att beräkna det samhällsekonomiska värdet av vatten på ett helt nytt sätt. Den nya metoden som använts kan bli ett viktigt underlag för politiker och andra beslutsfattare för att verka för mer långsiktig ekonomisk hållbarhet för svenskt vatten.

Kaj vsebuje Gvin?
"Både företag och politiker bör ha hela bilden framför sig för att kunna applicera ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i sina beslut."

Anna Löfmarck, Analytiker på Bisnode

Priset på Mälarens vatten: 127 miljarder

Den nya mätmetoden togs fram i en studie av Mälaren och Vombsjön på uppdrag av Svenskt Vatten Utveckling. Bisnodes del i projektet var att ta fram rätt underlag, rätt data, för att kunna göra mätningen. Även experter från Svenskt VattenLänsstyrelsenStockholm VattenNorrvattenSydvattenRoslagsvatten och Mittsverige Vatten var delaktiga i projektet.

Anna Löfmarck, analytiker på Bisnode, står tillsammans med kollegan Mats Svensson bakom modellen.

 
- Vi började med att förutsättningslöst diskutera vilka aktörer, till exempel företag, dricksvattenproducenter och hushåll, som faktiskt hade nytta av eller belastade respektive vattentäkt med sin verksamhet. Sedan summerade vi värdet av alla nyttigheter som skapades och räknade ut vilka kostnader som krävdes för att kunna fortsätta att producera detta hållbara dricksvatten, säger Anna Löfmarck.  

Det visade sig att båda sjöarna och de markområden de försörjer med vatten producerar mycket stora samhällsekonomiska värden. Totalsiffran för den producerade nyttan kring Vomb­sjön var ca 1,6 miljarder årligen och för Mälaren 127 miljarder. Modellen använder den väl beprövade analysmodellen Simpler, en unik metod med grunden i national­ekonomisk produktionsteori och företagsekonomi.

Bisnode tog fram värdet av dricksvattnet och värdet av den vattenberoende produktionen hos till exempel lantbruk och industrier. Modellen tog även in värdet av möjligheter till bad och fiske, ökade fastighetsvärden och biologisk mångfald. Bisnode synliggjorde också kostnader för att rena bort kväve och fosfor för att behålla status på dricksvattnet, genom att anlägga tillräckliga buffertzoner i form av våtmarker.

Genom att sätta siffror på alla nyttor och belastningar, addera en grundlig analys och sedan presentera resultatet på ett visuellt, pedagogiskt sätt var tanken att nå ut bredare till exempelvis forskare, ekonomer, politiker och andra beslutsfattare.

Kraftfullt argument för hållbara beslut

- Både företag och politiker bör ha hela bilden framför sig för att kunna applicera ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i sina beslut. Sedan är det också viktigt att se vilka aktörer det är som vinner och förlorar kring vatten och här fick vi oväntade resultat. Vi konsumenter betalar till exempel ett ganska lågt vattenpris och vinner mycket på att vattnet är rent. Samtidigt är de som åstadkommer det rena vattnet, såsom dricksvattenproducenterna, och miljöåtgärderna underfinansierade, säger Anna Löfmarck.

Hon ser stora fördelar med den nya analysmetoden.

- Huvudstyrkan är att alla kan se precis hur vi gjort uträkningarna, med tydliga referenser och exempel. Det är tillräckligt vetenskapligt för att visas i forskarsamanhang men ändå så pass enkelt att förstå att det blir greppbart för andra yrkesgrupper.

- Det kommer krävas stora investeringar i framtiden då många vattenledningar är gamla och behöver bytas ut. Det behövs också investeringar i våtmarker som skyddar vattentäkten. 

Men politikerna behöver även jobba för att balansera arbetstillfällen och hållbarhet. Vissa företag, exempelvis lantbruk, har svårt med lönsamheten redan idag. De behöver minska utsläppen, men bör inte slås ut!
 

En omfördelning av finansieringsansvaret kan bidra till att få fram de resurser som behövs.

 
- Lösningen för ett system i balans kan vara att hitta en ny fördelningsmodell där aktörer som vinner mycket på grund av det rena vattnet är med och betalar de miljöåtgärder som behövs. Och det behövs inte mycket! En höjning med 0,3 öre per liter vatten från Mälaren räcker för att återinvestera i ledningsnäten, det motsvarar en ökad kostnad för en tvåbarnsfamilj på 45 kr per månad. 0,2 % av den totala omsättningen hos alla företag som åtnjuter det rena vattnet i Mälaren skulle kunna finansiera miljöåtgärderna som behövs där.

Stor framtidspotential

- Vi hoppas att vår mätmetod kan bidra till beräkningar av ekosystemtjänster i framtiden. Vi har haft intressanta diskussioner med forskare från flera europeiska länder eftersom vi har vågat gå hela vägen med att sätta siffror på alla variabler. Vi ser även möjligheter i att beräkna värdet av andra ekosystemtjänster i framtiden, exempelvis värdet i att skära ner på stora koldioxidutsläpp och visa på problematiken med lågt pris på utsläppsrätter.

Ladda ner rapporten

Få insikter, trender och inspiration från Bisnode Smart Insights

Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Förstå vad dina kunder tänker.
  • Mät alla kanaler i real-tid.
  • Integrera med ditt CRM-system.
Läs mer