Så frigör Bisnode InfoTorg tid

Bättre kundservice, mindre stress och mer tid för annat. Rätt använt kan smidiga och tillförlitliga informationskällor förenkla och effektivisera verksamheten inom många områden. Så här kan Bisnode InfoTorg frigöra tid för ditt företag och förenkla arbetet för dig.

Telefonbanken hade ett ständigt inflöde av nya ärenden – ofta betydligt fler än medarbetarna hann ta hand om, än mindre hantera på ett optimalt sätt. En stor del av de inkommande samtalen förblev obesvarade. Vilket bland annat resulterade i upplevd försämrad kundservice, missade affärsmöjligheter, intern stress och dålig kontroll. Tillsammans med Bisnode genomförde banken ett pilotprojekt på en av telefonbankens lokalavdelningar för att se hur arbetet kunde bedrivas mer effektivt med hjälp av bättre rutiner och mer konsekvent utnyttjande av den smidiga och tillförlitliga informationskällan Bisnode InfoTorg.

Inkonsekvens och brist på rutiner

Under en begränsad tid analyserades alla inkommande samtal och hur enheten hanterade dessa.

 • Omkring en tredjedel av enhetens medarbetare var mer eller mindre engagerade i den direkta kundkontakten.
 • Telefontjänsten var öppen 11 timmar per dag, men närmare 25 procent av de samtal som ringdes in under en genomsnittlig arbetsdag blev aldrig besvarade.
 • Medarbetarna sökte beslutsunderlag i upp till 20 olika, mer eller mindre tillförlitliga källor.
 • Handläggarnas kompetens och rutiner varierade kraftigt. Kunder fick olika besked beroende på vem som tog emot ärendet.
 • De flesta ärenden gällde privatpersoner och utöver kvalificerade källor, som Bisnode Infotorg, hämtade handläggarna i många fall beslutsunderlag och annan information från mer eller mindre okontrollerade källor på nätet.

Även Bisnode Infotorg användes på ett mycket varierat och ostrukturerat sätt. Det fanns även stora oklarheter omkring varje medarbetares behörighet att använda olika delar av systemet. I vissa fall användes Bisnode Intotorg på ett korrekt sätt vilket gjorde att medarbetaren snabbt kunde få korrekta beslutsunderlag för ärendet men över lag var kunskapen om snabb och korrekt informationsinhämtning bristfällig.

shutterstock_170948003.jpg
"Genom ett mer effektiva arbetssätt minskade ärendehanteringstiden och nya affärer skapades. Kreditrisker kunde identifieras och högriskaffärer avstyras direkt. Dessutom kunde de erbjuda kunderna en bättre service."

Nya rutiner gav smartare resursutnyttjande

 • Varje medarbetare ombads fylla i en enkel enkät om hur de använde Infotorg och hur de upplevde detta arbete.
 • Bisnode gick igenom ett antal konkreta ärenden tillsammans med berörda medarbetare.
 • Bisnode tog fram en skräddarsydd utbildning och enkla rapportmallar anpassade till varje avdelning.
 • Medarbetarna fick behörighet och tillgång till alla relevanta delar av Infotorg, och utbildning i de arbetsflöden som var mest lämplig för deras typer av ärenden.
 • Efter två veckor med de nya rutinerna fick personalen fylla i en ny enkät om hur de själva upplevde förändringen. Samtidigt genomfördes objektiva tidmätningar.

Resultatet - Effektivare processer och nöjdare kunder

Genom det förändrade arbetssättet och det mer effektiva utnyttjandet av Infotorg minskade ärendehanteringstiden och nya affärer skapades. Kreditrisker, som tidigare inte hanterades, kunde direkt identifieras och affärer med hög kreditrisk kunde avstyras. Deltagarna uttryckte även att de kunde hjälpa kunderna på ett bättre sätt.

En mer enhetlig informationsinhämtning från verifierade källor gav en förbättring av informationens tillförlitlighet och skapade gladare medarbetare och nöjdare kunder.

 

Ladda ner som pdf

Vill du att vi kontaktar dig

Berika din data

Berika din data

Kvalitativ information för smarta beslut

 • Effektivisera datahanteringen tack vare komplett verktyg
 • Maximera din affär med korrekt och uppdaterad information
 • Skapa lönsamhet med samlad data från relevanta källor
Läs mer