Mer än varannan svensk anser att penningtvätt är ett stort problem

05 mar 2020

Beroende på var i Sverige du bor kanske du i jämförelse med svensken i allmänhet är mindre positiv till att dela med dig av persondata i kampen mot brottsbekämpning. Integritet och penningtvätt är högst aktuella debattämnen i dag. Bör vissa samhällsintressen gå före den personliga integriteten om syftet är att bekämpa terrorism?  

I Bisnodes undersökning utförd av Novus visar det sig att mer än varannan svensk anser att penningtvätt är ett stort problem. Samtidigt instämmer drygt sju av tio svenskar i påståendet att det är nödvändigt att använda persondata i större utsträckning för att förhindra terrorism. 35 procent av svenskarna är villiga att dela med sig av information om de får något i utbyte, till exempel för att hjälpa till att bekämpa brottslighet. 

– I allt arbete mot penningtvätt måste man givetvis ta den personliga integriteten i beaktande. Min egen syn på detta är att kriget mot terrorism och tung kriminell verksamhet väger tyngre än terroristernas behov av integritet, säger Magnus Silfverberg, CEO Bisnode.

Se statistik från Novusundersökningen nedan

Stockholmarna sticker ut

54 procent av svenskarna har ett stort förtroende för den personliga information som de delar digitalt med banker och kreditkortsföretag. Samtidigt är svenskarna mer skeptiska till att dela information i sociala medier. Hela 83 procent av svenskarna har ett litet eller mycket litet förtroende för de befintliga aktörerna inom sociala medier. 53 procent av svenskarna har också lågt eller mycket lågt förtroende för att dela information med privata företag.

Så gjordes undersökningen 

Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1011 intervjuer genomförts under perioden 6-11 februari 2020. Deltagarfrekvensen är 65 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. 

Läs undersökningen från Novus

Men undersökningen visar också på betydande regionala skillnader, där stockholmarna tydligt sticker ut på flera områden. Stockholmare är betydligt mer positiva till att digitalt dela med sig av information som bland annat kan bidra till brottsbekämpning47 procent av stockholmarna kan tänka sig göra detta mot endast 34 procent av sydsvenskarna, 38 procent av västsvenskarna och 27 procent av norrlänningar. Likaså har stockholmarna betydligt högre förtroende för hur olika hur aktörer hanterar den personliga informationen som delas digitalt. Stockholmare är betydligt mer positiva till hur banker och kreditkortsföretag hanterar deras personliga information67 procent av stockholmarna har ganska stort eller mycket stort förtroende för att dela personlig information digitalt med banker och kreditkortsföretag jämfört med 54 procent av sydsvenskarna, 51 procent av västsvenskarna och 53 procent av norrlänningarna.

Samma mönster, där stockholmarna avviker från andra regioner och är mer positiva, återfinns även gällande förtroendet för att dela information digitalt med nyhetsmedier och övriga företag.  

Fackligt medlemskap och boendeform påverkar

Undersökningen visar också tydliga skillnader mellan olika grupper i kategorier som rör exempelvis fackligt medlemskap, boendeform, hushållsinkomster, ålder och form av sysselsättning, där skillnaderna är tydliga mellan de olika subgrupperna inom respektive kategori. LO-medlemmar är betydlig mer skeptiska till att dela med sig av personlig information digitalt och har lägre förtroende för hur den personliga informationen hanteras än SACO-medlemmar. 

Boende i villa är mer positiva till att dela med sig av information digitalt än boende i hyres- eller bostadsrätt, likaså har villaboende högre förtroende för hur den personliga informationen hanteras av olika aktörer.  

Hushåll med en sammanlagd årsinkomst under 300 000 kronor är mer skeptiska till att dela med sig av personlig information digitalt och har lägre förtroende för hur den personliga informationen hanteras än hushåll med årsinkomst över 500 000 kronor.  

Personer mellan 18 och 29 år avviker i betydande omfattning från personer i övriga åldersspann, där de unga vuxna i lägre utsträckning tycker att penningtvätt är ett stort problem (41 procent) och i lägre utsträckning instämmer i påståendet att det är nödvändigt att använda persondata om dömda terrorister för att motverka terrorism (53 procent). Men de unga vuxna är trots detta mer benägna att dela personlig information digitalt för att kunna bekämpa brottslighet (41 procent), och har betydligt högre förtroende för hur banker och kreditkortsföretag hanterar den personliga informationen (66 procent).  

Pensionärer avviker markant från andra sysselsättningskategorier, såsom företagare, tjänstemän och arbetare. Pensionärer anser att penningtvätt är ett mycket stort problem (74 procent) och är mycket mer benägna att kunna använda persondata om dömda terrorister för att motverka terrorism (84 procent). Trots att de vill kunna använda dömda terroristers persondata i terrorbekämpningen är de inte särskilt villiga att dela med sig av sin egen personliga information (20 procent). 

Statistik från Novusundersökningen

 
Huvudkategorierna är angivna som procentuell fördelning. Exempelvis visas i tabellen att huvudkategorin Hyresrätt är 55 % i fråga 1 om penningtvätt. Det innebär att 55 procent av de boende i hyresrätt anser att penningtvätt är stort eller mycket stort problem.

Jämförelsekategorierna representerar skillnader mellan de olika huvudkategorier, och differenserna är angivna i procentenheter. Ett exempel på hur detta ska läsas: Skillnaden mellan boende i hyresrätt (förkortat Hy) och boende i villa på fråga 1, visar på 5 %-enheter. De fem procentenheterna är således skillnaden mellan andelen boende i hyresrätt som anser att penningtvätt är ett stort eller mycket stort problem, minus huvudkategorin boende i villa som anser att penningtvätt är ett stort eller mycket stort problem.

Fråga 1:

Top box (4+5 på en femgradig skala) anser att penningtvätt är ett stort eller mycket stort problem

Fråga 2:

Top box (4+5 på en femgradig skala) instämmer i hög grad i påståendet att det är nödvändigt att låta svenska företag och myndigheter använda persondata om dömda terrorister i större utsträckning än idag för att motverka terrorism

Fråga 3:

Vad skulle få dig att dela med dig av personlig info digitalt- exv i utbyte av något, bla terrorbekämpning

Fråga 4:

Top box (4+5 på en femgradig skala) - Högt förtroende för banker+kreditkortsbolag att hantera den personliga infon

Fråga 5:

Botton box (1+2 på en femgradig skala) - Lågt förtroende för SoMe att hantera den personliga infon

Fråga 6:

Botton box (1+2 på en femgradig skala) - Lågt förtroende för övriga privata företag att hantera den personliga infon

 

 

  Huvudkategori   Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6
Hela Sverige SWE Sverige 53 72 35 54 83 53
Boendeform Hyresrätt Hyresrätt 55 64 28 55 87 53
    Hy-Bo -2 0 -12 -4 3 -6
    Hy-Swe 2 -8 -7 1 4 0
    Hy-Villa 5 -10 -7 4 7 4
  Bostadsrätt Bostadsrätt 57 64 40 59 84 59
    Bo-Swe 4 -8 5 5 1 6
    Bo-Villa 7 -10 5 8 4 10
  Villa Villa 50 74 35 51 80 49
    Villa-Hy -5 10 7 -4 -7 -4
    Villa-Bo -7 10 -5 -8 -4 -10
    Viila-Swe -3 2 0 -3 -3 -4
Fackligt medlemskap LO LO 48 74 27 46 76 50
    LO-Swe -5 2 -8 -8 -7 -3
    LO-Saco -10 6 -18 -14 -14 -7
    LO-Tco -5 -5 -1 -12 -10 -1
  SACO SACO 58 68 45 60 90 57
    Saco-Swe 5 -4 10 6 7 4
    Saco-LO 10 -6 18 14 14 7
    Saco-TCO 5 -11 17 2 4 6
  TCO TCO 53 79 28 58 86 51
    TCO-Swe 0 7 -7 4 3 -2
Bostadsregion Stockholm Stockholm 48 74 47 67 84 59
    Sto-Swe -5 2 12 13 1 6
  Sydsverige Sydsverige 54 73 34 54 89 60
    Syd-Sto 6 -1 -13 -13 5 1
    Syd-Väst -1 -3 -4 3 5 2
    Syd-Norr 7 20 7 1 2 8
    Syd-Swe 1 1 -1 0 6 7
  Västsverige Västsverige 55 76 38 51 84 58
    Väs-Sto 7 2 -9 -16 0 -1
    Väs-Norr 8 23 11 -2 -3 6
    Väs-Swe 2 4 3 -3 1 5
  Norrland Norrland 47 53 27 53 87 52
    Norr-Swe -6 -19 -8 -1 4 -1
    Norr-Väs -8 -23 -11 2 3 -6
    Norr-Syd -7 -20 -7 -1 -2 -8
    Norr-Sto -1 -21 -20 -14 3 -7
Anställningssektor   Privat sektor 50 76 41 63 82 45
    Priv-Swe -3 4 6 9 -1 -8
    Priv-Off -2 5 6 14 -2 -9
    Offentlig 52 71 35 49 84 54
    Off-Swe -1 -1 0 -5 1 1
Sysselsättning Arbetare Arbetare 51 75 35 46 77 46
    Arb-Swe -2 3 0 -8 -6 -7
    Arb-Tjman 1 1 -6 -6 -11 -6
    Arb-Fö 4 -8 2 3 -10 -10
    Arb-Pens -23 -9 15 -12 3 -12
  Tjänstemän Tjänstemän 50 74 41 52 88 52
    Tjmän-Swe -3 2 6 -2 5 -1
    Tjmän-Fö 3 -9 8 9 1 -4
  Pensionär Pensionär 74 84 20 58 74 58
    Pens-Swe 21 12 -15 4 -9 5
    Pens-Fö 27 1 -13 15 -13 2
    Pens-Tjmän 24 10 -21 6 -14 6
    Pens-Arb 23 9 -15 12 -3 12
  Företagare Företagare 47 83 33 43 87 56
    Fö-Swe -6 11 -2 -11 4 3
Åldersgrupp 18-29 år 18-29 år 41 53 41 66 86 61
    18-29 - Swe -12 -19 6 12 3 8
    18-29 - 30-49 -4 -14 -1 7 2 13
    18-29 - 50-64 -19 -31 10 17 3 10
    18-29 - 65-79 -32 -31 21 28 11 4
  30-49 år 30-49 år 45 67 42 59 84 48
    30-49 - Swe -8 -5 7 5 1 -5
    30-49 - 50-64 -15 -17 11 10 1 -3
    30-49 - 65-79 -28 -17 22 21 9 -9
  50-64 år 50-64 år 60 84 31 49 83 51
    50-64 - Swe 7 12 -4 -5 0 -2
    50-64 - 65-79 -13 0 11 11 8 -6
  65-79 år 65-79 år 73 84 20 38 75 57
    65-79 - Swe 20 12 -15 -16 -8 4
Utbildningsnivå Grundskola Grundskola 66 76 31 53 75 53
    Grund - Swe 13 4 -4 -1 -8 0
    Grund -Gymn 4 3 -4 3 -7 2
    Grund - Uni 19 5 -7 -5 -11 -4
  Gymnasium Gymnasium 62 73 35 50 82 51
    Gymn - Swe 9 1 0 -4 -1 -2
    Gymn - Uni 15 2 -3 -8 -4 -6
  Universitet Universitet 47 71 38 58 86 57
    Uni - Swe -6 -1 3 4 3 4
Hushållsinkomst 0-299 000 kr/år -299k 46 58 27 49 81 48
    299k - SWE -7 -14 -8 -5 -2 -5
    299k - 300k -10 -17 -6 4 -3 -6
    299k - 500k -8 -15 -13 -9 1 -7
    299k - 800K -7 -23 -15 -19 -9 -3
  300 000-499 000 kr/år 300k-499k 56 75 33 45 84 54
    300K - SWE 3 3 -2 -9 1 1
    300k - 500k 2 2 -7 -13 4 -1
    300k - 800k 3 -6 -9 -23 -6 3
  500 000-799 000 kr/år 500k-799k 54 73 40 58 80 55
    500k - SWE 1 1 5 4 -3 2
    500k - 800k 1 -8 -2 -10 -10 4
  800 000 -   kr/år 800k- 53 81 42 68 90 51
    800k - SWE 0 9 7 14 7 -2


Vi vill dela våra insikter med dig!

Vi har de data- och analystjänsterna som du behöver för att driva ditt företag framåt.
Registrera dig här för att få trender, inbjudningar och insikter kring ämnen som
#AI #machinelearning #smartdata #datatodriveyouforward direkt i inkorgen.

Anmäl dig till Smart Insights