Artiklar Risk & Kredit

Varför är risk en möjlighet?

Kreditbranschen är mitt uppe i en transformation som kommer förändra vårt sätt att se på risk och kredit för alltid. Men vilka är de hetaste trenderna inom credit risk management? Kan du anpassa dig redan nu för framtidens kreditbransch? Bisnode D&Bs expert delar med sig av sina insikter om de krafter som driver kreditmarknaderna nu och i framtiden och vad det kan innebära för ditt företag.

Den första trenden handlar om informationsinhämtning. Inför ett kreditbeslut går man inte längre ut på webben och hämtar hem information manuellt. Istället byggs ett regelverk in i det egna systemet och ger automatiserade beslut.

– För företag som arbetar internationellt är de integrerade och automatiserade lösningarna absolut hetast. Då blir besluten så enhetliga som möjligt. När detta är integrerat slipper man dessutom lämna det system man jobbar i, säger Bernt-Olof Hellgren, Director of Sales Excellence på Bisnode och samarbetspartnern Dun & Bradstreet - som inriktar sig på internationellt arbetande företag.

Han förklarar att det både ökar effektiviteten och kassaflödet.

– Tidigare var exempelvis en resande säljare tvungen att maila en förfrågan till huvudkontoret, som sedan skulle kontakta en ekonomidirektör för bedömning. En process som inte sällan tog flera dagar. Nu kan istället samma säljare trycka på en knapp och få godkänt inom 30 sekunder, oavsett om han sitter på kontoret eller i Indien.

Kreditgivningen - risk eller möjlighet

Det har också skett en förskjutning i hur företag ser på kreditgivning. Istället för att fokusera på ett enskilt bolags kreditvärdighet så tittas det allt oftare på hela kundportföljen.

– Det har skett en förändring från styck till stock. Allt fler har insett att de ibland måste lyfta blicken och se hur alla kunder mår, fråga sig hur det påverkar den egna verksamheten. Vad har vi för risker och beroenden där? Det är inte minst viktigt när man budgeterar för framtiden, för om exempelvis fem procent av företagen riskerar att gå i konkurs nästa år så måste du ju räkna på det för en korrekt helhetsbild, säger Bernt-Olof Hellgren.

Han förklarar att detta samtidigt kan omvärdera synen på vissa enskilda kunder.

– Traditionellt kanske ni sagt nej till en högriskkund, men om hela portföljen mår bra kan ni ha råd att ta chansen.

Risktagande indikerar att det finns en möjlighet att beräkna oddsen för en viss utkomst, och att vi därmed kan beräkna vilken faktiskt risk en viss investering innebär. Det finns olika åsikter om hur pass riskbenägna företag är, men oavsett uppfattning går det inte att bortse från att företagande innebär en viss nivå av osäkerhet och någon form av risktagande - och den som tar risker öppnar upp för möjligheten att premieras.

Breaking Free. Fish bursting from broken egg shell filled with water and flying in the air
"Traditionellt kanske ni sagt nej till en högriskkund, men om hela portföljen mår bra kan ni ha råd att ta chansen."

Bernt-Olof Hellgren, Director Sales Excellence på Bisnode

Bredda synen på risk

Redan på 1700-talet poängterade Richard Cantillon att entreprenörer är risktagare. Än i dag är risk en central del i såväl forskning som i den samhälleliga debatten om företagande. Men över tid har forskarnas syn på risk blivit mer nyanserad. Tidigare har bolagsekonomin varit i fokus men numera har många företag valt att bredda sitt risktänk. 

– Geologiska aspekter tas allt oftare i beaktande, som utsatthet för jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se på översvämningarna på Balkan nyligen, de påverkade exempelvis de svenska företag som anlitar bolag med etablerad outsourcing i regionen, säger Bernt-Olof.

Det centrala i landriskbedömning är att värdera ett lands förmåga att transferera valuta för utlandsbetalningar. Detta avgörs av en mängd olika faktorer som kan delas in i politiska, ekonomiska och finansiella. Själva bedömningen består i att väga samman, värdera och analysera dessa faktorer för att komma fram till ett beslut om ett lands betalningsförmåga.
Andra aspekter i landriskbedömningen är till exempel riskerna för myndighetsingripanden eller hur affärsmiljön kan påverka en enskild affär i det aktuella landet – faktorer som kan spela stor roll i bedömningen av en enskild affär. Bisnode och D&B erbjuder tillsammans flera lösningar som möjliggör bland annat en beräkning riskfaktorer hos andra länder.

Politisk risk med en tvist

Internationell koncern med stor geografisk spridning innebär en exponering för olika former av risk - varav politisk risk är en av dem. Politiska beslut, som leder till förändringar i lagstiftning, kan ha betydande påverkan på ett företags verksamhet. Lagstiftningsprocessen i transparenta länder brukar betyda att lagförändringar ­normalt är kända i god tid innan de införs och osäkerhet om framtida utveckling och händelseförlopp är ett naturligt riskmoment i all affärsverksamhet. Risktagandet som sådant ger möjligheter till fortsatt ekonomisk tillväxt, men riskerar givetvis även att negativt påverka affärsverksamheten och dess uppsatta målsättningar. Det är därför av stor vikt att ha en systematisk och effektiv process för riskbedömning samt en väl fungerande riskhantering generellt. Men på dagens globala marknaden är det inte alltid helt självklart vilka risker som ska tas med i beräkningen.

– Här tittar man bland annat på risken för korruption och hur stabilt landets ekonomiska system är. Under Arabiska våren fick krisen i Egypten stora konsekvenser för svensk skogsindustri. Det finns nämligen en stor omlastningshamn där som de på över en månad inte hade access till, vilket innebar att de inte kunde skeppa ut varor. Med andra ord kan en svensk verksamhet stå och falla med förändringar som sker runtom i världen, och därför är dessa riskfaktorer oerhört viktiga att ta med i beräkningen, avslutar han.

3 trender inom risk- och kreditoptimering

Bisnodes expert Bernt-Olof Hellgren ger sina tre bästa tips för framtidens kreditbransch.

1. Integrera och automatisera

För att upprätthålla och samtidigt säkerställa lönsamhet behöver ni optimera era processer och ert erbjudande. I samma takt som marknaden växer ställs det allt högre krav på kreditprocessen då frågor angående spårbarhet, transparens och compliance får en större betydelse. Detsamma gäller kunskapen och kompetensen att följa relaterade lagar, såsom exempelvis nya PUL- och KUL-lagstiftningen. Alla dessa förändringar gör att det finns behov av kreditprocesser som optimerar risken och stöttar affären samtidigt som de lever upp till hårdare krav och ett mer rigoröst utformat lagverk. Parallellt med dessa förändringar blir kunderna samtidigt mer krävande. Med fler möjligheter och tillgång till mer information finns det en förväntan på bättre lösningar. I strävan att möta kundens behov av snabbare service, kan en effektiv kreditprocess vara helt avgörande. Genom automatiserade och optimerade kreditprocesser kan ni effektivisera er riskhantering och säkerställa compliance samtidigt som ni kan erbjuda en snabb och kundfokuserad process. 

2. Se möjligheten med risk

Stor rörlighet och snabba förändringar är en del av företags vardag. Nya förutsättningar kan påverka förmågan att fullfölja sina åtaganden men även möjligheten att ta tillvara på ny potential. Alla ändringar, allt från de som ibland är väldigt små till de som ibland kan påverka en affärsrelation fundamentalt, sätter sina spår i kunddatabasen. Utmaningen ligger i att förstå effekten de har på era affärer men också att kunna agera på dem i tid, istället för att reagera på dem när det kanske är för sent. Vad kan inverka negativt och vad kan leda till förluster? Finns det indikationer på bedräglig verksamhet? Och vad skulle dessutom kunna vara positivt och bidra till utökade affärer? Lika mycket som förändringar kan leda till ökad risk, lika mycket kan de innebära en helt ny potential för ditt företag. Men det krävs att du kan agera snabbt och effektivt. Genom en automatiserad riskhantering kan ni få koll på vad som sker och signaler när något viktigt händer, så att ni enkelt och flexibelt kan göra rätt val i rätt tid. Dessutom ges ni möjligheten att säkerställa att ni alltid gör affärer med rätt kunder och leverantörer. På så sätt kan ni skapa en flexibel hantering, optimera er risk samt utveckla både era kundrelationer och er affär.

3. Bredda begreppet risk

När affärer över gränserna blir allt vanligare ställs det mer än någonsin krav på att ha tillgång till pålitlig information för att kunna ta underbyggda beslut. Bisnode är sedan 10 år partner till D&B och är därigenom en del av deras globala nätverk. Genom vårt partnerskap får ni tillgång till världens största företagsdatabas med affärsdata från hela världen. Här finns bland annat information om företagsregistreringar, koncernträd, kreditscore- och rating. Global företagsdata från tusentals källor samlas dagligen in och med hjälp av D&B D-U-N-S® Number säkerställs kvalitet och löpande uppdatering av databasen. På så sätt har du möjlighet att hela tiden ta lönsamma beslut och utveckla din verksamhet på den globala marknaden baserat på korrekt global affärsdata.

Bisnode Expert

Optimera din risk- och kredithantering

Optimera din risk- och kredithantering

Träffsäkra analyser för maximerad lönsamhet

  • Utveckla affärerna genom optimerad riskbedömning
  • Öka lönsamheten med realtidsuppdaterade beslutsunderlag
  • Effektivisera kredithanteringen med explicita riktlinjer
Läs mer

Få insikter, trender och inspiration från Bisnode Smart Insights