Sök

Om Bisnodes kreditriskmodell 

15 apr 2020

Med anledning av Coronapandemin följer vi händelseutvecklingen noga.Löftet till våra kunder i Sverige såväl som globalt är fortsatt att vi står för högkvalitativa kreditvärderingsmodeller som är pålitliga och robusta.  

Bisnodes hållning är:   

 • Vi ser i dagsläget inget behov av att ändra i våra kreditriskmodeller.   
 • Vi följer dock händelseutvecklingen löpande och är öppna för att – vid behov – göra relevanta justeringar i modellerna.  
 • Vid en eventuell förändring meddelar vivårakunder omdetta.  

Våra fem viktigaste råd till kunder och andra företag som påverkas av Corona-krisen är att:  

 1. Varextra uppmärksamma på bolag med relativt låg kreditvärdighet - särskilt i branscher med stor riskexponering.   
 2. Utöver företagsscore och rating,var även uppmärksam påförändringar i betalningsindex och betalningsanmärkningar. Titta i vissa fall även på merdetaljerad finansiell data.   
 3. Tänk på att påkort och mellanlång sikt så är krisens påverkan större för företag än för konsumenter avseende betalningsanmärkningar och konkurser.  
 4. Även statliga stödåtgärder och branschspecifika insatserbör bevakas eftersom även dessakan komma att påverka kunders betalningsförmåga  
 5. Glöm inte att fortsätta göra affärer!Omduupptäcker att en befintlig eller potentiell kund verkar ha vissa betalningssvårigheter – kontakta kunden och försök att komma överens!  


Kontakta oss om du har funderingar kring detta så hjälper vi dig!  
För Bisnodes kreditriskmodeller se nedan.

 

Trygg expandering i Norden


Det här är Bisnodes
kreditriskmodeller

Den situation vi befinner oss i är unik och det finns inte någon direkt jämförelsedata att ta fram från liknande situationer i modern tid. Vi har inom loppet av någon vecka gått från en kontrollerad avmattning av ekonomin med en måttlig ökning av konkursrisken till totalt stopp för flera branscher med befarade dramatiska konkursökningar som följd. Vi kan redan nu se att konkurserna har börjat öka, men det är från en väldigt låg nivå så vi är fortfarande på förhållandevis låga nivåer ur ett historiskt perspektiv.Bisnodeär mån om att stödja våra kunder i kreditgivning så att affärslivet kan fortsätta att fungera trots de nya utmaningarna. Det som sker nu är naturligtvis något helt unikt och inte direkt jämförbart med en kontrollerad konjunkturnedgång. Nu ser vi att det från en dag till en annan blivit näst intill totalt stopp av intäkter för vissa branscher vilket gör situationen akut och det krävs extraordinära insatser från våra myndigheter för att säkerställa att inte allt för många bolag försätts i konkurs på grund av likviditetsbrist  


Tre olika kreditriskmodeller:  

InomBisnodekan vi erbjuda tre olika typer av kreditriskmodeller:  

 1. Failurescore (Konsument och företag):Statistiska modeller som predicerar risken för konkurs och/eller obestånd inom 12 månader.  
 2. AAA-rating:Expertmodell som under mer än 30 år har hjälpt företag runt om världen att bedöma kreditvärdigheten för nordiska företag på kort och medellång sikt (upp till 3 år). AAA-ratingen lanserades 1989 och har prövats under både låg- och högkonjunktur. Statistiken visar att ratingmodellerna har en hög träffsäkerhet oavsett konjunktur. Under de senaste 25 åren har aktiebolagsmodellen fångat upp mellan 85–94% av konkursbolagen 12 månader innan konkursutbrottet.     
 3. Betalningsindex:Veckovis uppdatering av betalningsbeteende, bygger på information från våra samarbetspartners och ger en indikation kring eventuella förändringar som sker av betalningsbeteende. Vi mäter hur företag betalar i relation till avtalad tid.

Hantering av befintliga kunder 

Daglig bevakning:  

I detta speciella läge som vi befinner oss i med befarade ökningar av konkurskvoter så bör man naturligtvis öka fokus på de befintliga kunderna, samtidigt som det gäller att våga bevilja nya krediter för att hålla verksamheten igång. Det gäller att behålla kunderna eftersom det kan vara svårt att hitta nya i en nedåtgående ekonomi med minskad efterfrågan på varor och tjänster som en naturlig konsekvens. De största förlusterna brukar dock generellt sett gå att finna bland de befintliga trognakunderna. Cirka80% av kreditförlusterna återfinns typiskt sett bland de befintliga kunderna. Det gäller således att ha bra rutiner så att man kan mäta, upptäcka och hantera riskerna i kundportföljen.      

 • Genom att använda kreditbevakning kan man dagligen få uppdateringar på ratingförändringar och andra allvarliga händelser vilket leder till att man kan fokusera på kunder som framförallt har höjt risken drastiskt.    
 • När det sker väldigt snabba förändringar i ekonomin bör man komplettera sin bevakning med att exempelvis vara observant på om en kunds betalningsbeteende har försämrats. Här är det viktigt att beakta interna signaler och skötselkoder likväl som extern information till exempel betalningsanmärkningar och förändringar avbetalningsindex.Genom att bevaka betalningsindex får man en snabb signal och kan i många fall hinna mildra förlusterna genom att i god tid vidta nödvändiga åtgärder.  
 • Oavsett konjunktur är det naturligtvis viktigt att vara observant på bolag där det skett stora förändringar i styrelsen. Har det dessutom skett i kombination med andra händelser såsom namnbyte så bör man göra en omprövning av befintliga krediter då bolaget är att betrakta som nytt.    
 • I tillägg tillBisnodesinformation så är det viktigt att följa vilka stödpaket som Regeringen lägger fram för specifika branscher och/eller företag och som kan påverka kreditvärdigheten på kort sikt.  

a. Nulägesanalys:     

Analysera kundreskontran med hjälp av rating eller scoremodell i syfte att kartlägga:  

 • Nuläge: 
 1. Risknivå, vilken förväntad förlust kan vi räkna med inom 12 månader?
 2. Kapitalbindning (åldersanalys)? Hur fördelar sig kundfordringarna åldersmässigt?
 3. Har vi ett ID (organisationsnummer) på våra kunder?
 4. Har vi rätt ID (organisationsnummer) på våra kunder?  

b. Portföljanalys:  

Gör regelbundna portföljanalyser för attpå en övergripande nivå se:  

 1. Hur riskerna fördelar sig i portföljen
 2. Hur riskerna utvecklas i portföljen
 3. För att kunna ta beslut om förändringar av kreditpolicyn  


Hantering av nya kunder.
  
a. Se över policyn:När det gäller kreditbedömningen av nya kunder så är den generella rekommendationen att se över den befintliga policyn och vid behov revidera den. Det kan exempelvis handla om att tillfälligt minska automatiseringsgraden och öka antalet manuella kontroller för vissa segment.Det kan även handla om att ändra i avslagskriterier kopplat till rating/score eller ändra limiter i beslutsmallar.  
b. Bedrägeriprevention:Tider av oro ger även upphov till ökad risk för bedrägerier. Bedragare utnyttjar vanligtvis situationer då det är låg bemanning (exempelvis under semestertider) eller när det på annat sätt finns en osäkerhet. Vi står nu inför en helt ny situation där vi redan nu ser effekten av denna pandemi med uppsägningar och sjukskrivningar som ger en lägre bemanning som följd vilket ger upphov till en större utsatthet för bedrägerier om man inte har bra kontrollrutiner på plats.    

 

Bisnodeerbjuder preventionslösningar för att kunna stå emot eventuella kreditbedrägerier. I vår mönsterigenkänningstjänst finns flertalet olika verktyg för att kunna agera på högrisksignaler vilket är av stor vikt i den rådande situationen.    

 

Vårt förslag gällande detta (om du redan nyttjar våra bedrägeritjänster) är följande:   

 1. Utred träffen och agera på högrisksignaler - är det sannolikt att denna affär äger rum just nu?  
 2. Var försiktig - diskutera gärna affärerna med kollegor för att få fler infallsvinklar  
 3. Hur ser bolaget ut – finns det något som sticker ut jämfört med det normala?  
 4. Var nitisk i din utredning - lämna inget åt slumpen utan utred mer i detalj kreditärendet för att säkerställa att det inte föreligger några falska indicier till affärsrelationen
 5. Är det för bra för att vara sant?    


Vi vill dela våra insikter med dig!

Vi har de data- och analystjänsterna som du behöver för att driva ditt företag framåt.
Registrera dig här för att få trender, inbjudningar och insikter kring ämnen som
#AI #machinelearning #smartdata #datatodriveyouforward direkt i inkorgen.

Anmäl dig till Bisnode Smart Insights