Bolagsverket för ett register för verksamhetsutövare som omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism. Registret tar sikte på de verksamhetsutövare som inte har en egen tillsynsmyndighet. Det är tex redovisningskonsulter, skatterådgivare, oberoende jurister, bolagsförmedlare och bolagsbildare samt postboxföretag m fl. Vidare ingår företag som är s k ”kontanthandlare” dvs bedriver verksamhet där kontanta medel ofta utgör försäljningslikvid. Som exempel kan nämnas bilhandlare, konsthandlare m fl.

För det registrerade företaget innebär registreringen att det ska finnas upprättade rutiner och åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelserna, som är tillsynsmyndighet ansvarar för att kontrollera att företag följer de lagkrav som ställs. Bolagsverket underrättar löpande länsstyrelserna vilka företag som är registrerade i registret så tillsyn kan ske. Om företaget inte anmäler sig till registret, trots att sådan verksamhet som omnämns i lagen bedrivs kan Länsstyrelsen besluta att företaget måste upphöra med verksamheten.

När ett företag finns registrerat i Bolagsverkets penningtvättsregister visas det genom att rubriken Penningtvättsregister dyker upp i huvudet på företagskortet. Länken Penningtvättsregister i innehållsförteckningen finns alltid där och kan därför ingå som val i rapportmallarna. På så sätt är den här frågan alltid besvarad i era rapporter.

 

<< Se fler nyheter