Fastighetstaxering i InfoTorg

 

 

 

Hur bestäms taxeringsvärdet på en fastighet?

Skatteverket bestämmer en fastighets taxeringsvärde med utgångspunkt från ett beräknat marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det sannolika försäljningspriset vid en försäljning på den allmänna marknaden, baserat på prisläget två år före fastighetstaxeringen. Riktlinjen är att ett taxeringsvärde skall ligga på ett värde som motsvarar 75 % av marknadsvärdet.

Fastigheter som taxeras som skatte- eller avgiftsfria får inget taxeringsvärde.

Skatteverket genomför fastighetstaxeringar varje år för olika fastighetstyper. Fastighetstyperna är småhus, ägarlägenheter, lantbruk, hyreshus, industri och specialbyggnader. Dessa är sedan indelade i typkoder.

Vad visas i InfoTorg?

I InfoTorg visas taxeringsuppgifter beroende på vem som är ägare. För privatpersoner och enskilda firmor som äger fastigheter visas taxeringsvärdet för de taxeringsenheter som personen är taxerad för. Det skickas en omfrågadkopia till den omfrågade.

För handelsbolag och kommanditbolag som ägs av företag visas taxerade enheter och deras taxeringsvärde. För aktiebolag som har taxerade enheter visas alltid taxeringsvärdet.

För varje taxeringsenhet visas taxeringsenhetens nummer, eventuellt andelstal, taxeringsvärde och typkod d.v.s. vilket användningsområde taxeringsenheten har, t.ex. småhusenhet.

Taxeringsinformationen i InfoTorg är mycket omfattande

I detaljinformationen för varje taxeringsenhet kan du se vilka fastigheter som berörs av taxeringsenheten, de underliggande värderingsenheterna för t ex mark och byggnad, de separerade taxeringsvärdena för dessa samt area (mark respektive boyta). Du får också reda på om det finns, och i så fall vilka, eventuella andra delägare är. Om taxeringsenheten redovisats med hyresintäkt redovisas även det.

Tänk på att

En fastighet respektive taxeringsenhet är ofta samma markområde men behöver inte vara det. Man bör därför vara extra tydlig.

  • En taxeringsenhet kan beröra flera fastigheter, och en fastighet kan beröra flera taxeringsenheter.

  • Taxeringen avser helt kalenderår även om fastigheten bytt ägare under året.
  • En person som sålt sin fastighet kan ändå stå kvar som taxerad ägare. Det beror på att taxeringslängden fastställs vid halvårsskiftet varje år, baserat på vem som var lagfaren ägare vid föregående årsskifte. Det medför att det vid ett ägarbyte kan det dröja upp till 18 månader innan förändringen slår igenom i taxeringsuppgifterna.

  • När det gäller ”byggnad på ofri grund” utgör själva byggnaden en egen taxeringsenhet.